Поредното, 7-мо за тази година, заседание на Общинския съвет се проведе на 4 юли 2011 година в малкия салон на НЧ „Тодор Пеев-1871” при първоначално обявен дневен ред от 16 точки, като бяха прибавени още 8 точки. Всички предложения по дневния ред бяха приети от сесията:
• Първа беше приета Общинската програма относно мерките за закрила на деца с изявени дарби.
• Предложеният от председателя на ОбС д-р Цено Глогов отчет за работата на Съвета през 2010 година също беше приет без възражения.
• Съветниците одобриха протокола от проведения конкурс за управител на МБАЛ „Проф. д-р Ал.Герчев” ЕООД и утвърдиха д-р Снежана Досева-Тодорова за управител на болницата.
• Сесията дава съгласие Община Етрополе да осигури необходимите средства за съфинансиране от страна на общината по проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на следните общински обекти: ЦДГ № 1 „Марийка Гаврилова”, ЦДГ № 2 „Сашка", ЦДГ № 3 "Мария Мишева”, НЧ "Тодор Пеев", Спортна зала "Стоян Николов" по Национална схема за зелени инвестиции към Националния доверителен екофонд в размер до 15% от общата стойност допустимите изразходи по проекта или до 153 03130 лв.
• Бяха одобрени месечните заплати на кмета на общината и на кметовете на кметствата, считано от 1 юни т.г. /Заплатите са изведени в отделен материал/.
• Беше отменено предишно Решение № 18 от 28.12.2007 г.,Протокол № 3, като в т. 2.3 текстът "Калина Маринова - началник РПУ" да се чете "Цветелин Василев - младши районен инспектор". С отмяна на Решение № 44 от 19.03.2009 г., Протокол № 5, Началникът на звено "Общински инспекторат" да бъде член на Местната комисия по обществен ред, сигурност и безопасност на движението.
• Съветниците одобриха направените предложения,, касаещи земеделските земи, недвижими имоти, парцеларните и устройствените планове в района на общината.
• Във връзка със започналите преди 20 дни разкопки в местността „Свети Атанас” сесията разреши на общината да спонсорира обекта със сумата от 6 000 лева.
• Да бъде допълнен основния капитал на „Проф. д-р Ал.Герчев” ЕООД в размер на 211 467,68 лв. от резервите на собственика, формирани в дружеството, е другото решение на сесията.
• Предложената План-схема за изграждане на топлопреносна мрежа и приложеният предварителен списък на потенциалните топлинни консуматори беше приета след разисквания по нея.
• Бяха одобрени различни по размер еднократни помощи на 5 нуждаещи се жители от Етрополе.
• След разисквания беше постигнато съгласие за изграждане на бюст-паметник на Проф. Александър Герчев, чието име носи болницата. Паметникът ще бъде издигнат върху зеленото пространство пред нея.
След изтичане на определения срок за евентуално оспорване, решенията ще бъдат изложени на видно място в сградата на Общината.