В последния работен ден на миналата седмица се проведе 8-то редовно заседание за 2011 гадина на Общинския съвет в Етрополе. Към предварително обявения дневен ред бяха направени частични изменения.
Отпадна разглеждането на първа точка, за междинната оценка на Общинския план за развитие на общината за периода 2007-2013 година.
По предложение на кмета инж. Богомил Георгиев бяха прибавени три допълнителни точки: да се даде съгласие многопрофилната болница да участва с проект по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика 2007-2013 година”; отпускане на стипендии на младежи от Етрополе и да се даде съгласието на  Община Етрополе за безвъзмездно ползване на публична общинска собственост улици и тротоари при изграждането на топло-преносна мрежа.
Общо 13 съветника участваха в заседанието на Общинския съвет и гласуваха предложените от Общинска администрация проекто-решения.
• Приети бяха внесените предложения за отчета на общинския бюджет за първото полугодие на годината. Първоначално приетият годишният бюджет е в размер на 9 690 210 лева е изпълнен за полугодието на 50,36 % - 4 880 039 лева.
• С актуализацията на бюджета се предвижда от 9 288 968 лева да се увеличи с 992 705 лева на 10 281 673 лева.
• Общинските съветници приеха направеното предложение от кмета инж. Богомил Георгиев Общината да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за реализация на проекта „Рехабилитация и реконструкция на вътрешна улична мрежа – гр. Етрополе” в размер на 348 094,40 лева и срок за погасяване от 30 месеца.
• Общинските съветници приеха още 3 аналогични предложения  за сключване на договори от Общината с „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за реализация на следните проекти:
- „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в  гр. Етрополе” в размер на 259 553,60  лева и срок за погасяване от 30 месеца.
- „Звън на пеещи камбани нашепва легенда стара за Христовия кръст” в размер на 177 308,77 лева и срок за погасяване до 60 месеца.
- „Ремонт на СОУ „Христо Ясенов-Етрополе, с цел повишаване на енергийната ефективност” в размер на 123 444,10 лева и срок за погасяване до 60 месеца от датата на подписване на договора.
• По направено предложение от кмета инж. Богомил Георгиев, съветниците дадоха своето съгласие Общината да кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 година” схемата „Подобряване и развитие на инфраструктурата  за питейни отпадъчни води в агломерации в над 10 000 еквивалент-жители”, като осигури съфинансиране в размер на 1 290 584 лева. Средствата да бъдат отпуснати от Фонд ФЛАГ под формата на револвиращ кредит с обща продължителност от 7 години.
• Дава съгласие Община Етрополе да кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., схема BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали" с проект "Обновяване и оборудване на "МБАЛ проф. д-р Ал. Герчев" Етрополе ЕООД - гр. Етрополе", което отговаря на Приоритет 1 от Общинския план за развитие 2007-2013 г.: "Развитие на обществената инфраструктура, осигуряваща висок жизнен стандарт", Мярка 1.2.5: Изграждане и реконструкция на инфраструктура с висок социално - икономически ефект.
• Общинските съветници дадоха своето съгласие за изменение на Решение № 67 от 18.04.2008г. /протокол № 9/, изменено с Решение № 115 от 30.05.2011г. /протокол № 6/, и одобри предложението на кмета инж. Богомил Георгиев общата численост на общинската администрация в община Етрополе от 58 бр. да стане 59 бр."  и  да бъде разкрито едно щатно място за длъжността Старши експерт „Туризъм" в отдел „Общинска собственост, икономическо развитие и опазване на околната среда" към дирекция „Общинска собственост, икономическо развитие, хуманитарни дейности, проекти и програми".
• Беше прието предложението на председателя на Общинския съвет д-р Цено Глогов за опрощаване на задължения на Василка Цанова Василева от гр. Етрополе, неправилно изплатени обезщетения в размер на 1 175,06 лева за отглеждане на малко дете, като решението е да се предложи на Комисията по опрощаванията към Администрацията на Президента на РБългария да опрости посочената сума.
• Одобрено беше предложението на инж. Богомил Георгиев – кмет на Община Етрополе за изменения на подобрения устройствен план на с. Лъга в частта на кв. 16 за премахване на улица тупик с о.к. 49а-49б и проектиране на нова улица тупик с о.к. 47б, 47в-47г.
• Съветниците одобриха и предложението на кмета на Общината за учредяване право на преминаване през общински имоти за прокарване на трасе на подземен напорен водопровод за захранване на МВЕЦ „Етрополе” в м. Пупчалиите, землище на гр. Етрополе.
• Беше актуализирана Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост Община Етрополе през 2011 година.
• Дава съгласие да се извърши прекратяване на съсобствеността между Община Етрополе и Параскева Дакова Илкова, Веселин Василев Илков, Стефка Василева Енчева, Неда Димитрова Илкова, Иванка Илиева Петкова и Василка Илиева Дончева, чрез продажба на поземлен имот без пл. № - придаваемо общинско място по регулация, актувано с АЧОС № 913/30.06.2011 г., представляващо реална част в размер на 30 /тридесет/ кв.м. от УПИ V - 51, кв. 5 /пет/ по подробния устройствен план на с. Лъга, целият с урегулирана площ от 885 кв.м, на пазарна цена 10,00 лева/кв.м
• Аналогично решение се прие за прекратяване на съсобственост и за имот от 20 кв.м. в
с. Лъга между Общината и същите съсобственици.
• Съветниците дадоха своето съгласие по предложението на Общината да отдаде под
наем чрез публичен търг с явно наддаване – частна общинска собственост помещение за търговска дейност от 15,00 кв. м. за срок от 5 години в жилищен блок № 1, първи етаж, бул. „Руски” № 100. 
• Възстановяват се 1 декар и 820 кв.м. поземлен имот в м. „Сеньовец” от землището на с.Ямна на Петко Стефанов Ненов.
• Сесията одобри направените предложения от комисията за разглеждане на молби на
гражданите за отпускане на еднократна финансова помощ на: Христина Димитрова Цанева, Донка Стоянова Стаменова, Христина Маринова Баракова, Ангелина Иванова Небиева и Рада Кирилова Лазарова.
• Одобрено беше предложението на кмета на Общината за предоставяне на финансови
средства на Мартин Цветанов Маринов и Ваня Иванова Василева от Етрополе за заплащане на първата им семестриална такса.
• Сесията одобри и направените командировки от кмета инж. Богомил Георгиев и от
председателя на Общинския съвет д-р Цено Глогов.
След едноседмичния срок, необходим за евентуално обжалване, решенията ще бъдат поставени на видно място в сградата на Общината.