Заетостта през 2008 г. да достигне до 62 на сто средногодишно, равнището на безработица да намалее под 7 на сто, а коефициентът на заетост на възрастните от групата 55-64 г. да стане 43 на сто, при жените - 58 на сто.

Това обяви на пресконфернеция след приемането на плана зам. министърът на труда и социалната политика Димитър Димитров.

Той допълни, че се предвижда изпълнението на поставените цели да осигури работа на над 76 000 души, а повече от 74 000 да бъдат обучени през 2008 г. През 2008 г. активната политика на пазара на труда ще бъде приоритетно насочена към безработни младежи до 29 г., безработни над 50 г., безработни без образование и квалификация и неактивни лица.

Средствата за безработни, които започват самостоятелна стопанска дейност като микропредприятие или земеделски производители, се увеличават от 2000 на 2500 лв.

Допълнителните средства за наемане на друг безработен член от семейството без право на парично обезщетение се увеличават от 720 на 880 лв.

В документа са предложени някои нови плащания, които ще се извършват след влизане в сила на промените в Закона за насърчаване на заетостта: допълнителното трудово възнаграждение на наставник е 120 лв.; за обучение по ключови компетенции на безработни лица - до 500 лв., а на заети лица - до 250 лв., за обучение на обучаващи - до 500 лв., за професионално ориентиране на едно безработно лице - до 30 лв.

През 2008 г. Националният план по заетост е осигурен със 190 млн.лв. от държавния бюджет, което е точно толкова, колкото и през миналата година. Преструктурирани са мерки за заетост, уточни зам. министър Димитров.

През 2008 г. ще стартират нови програми и проекти, сред които Национална програма за активиране - за идентифициране и индивидуална работа с неактивни и обезкуражени лица; провеждане на трудови борси, осигуряване на заетост на 45 ромски медиатори, които ще помагат експертите от бюрата по труда при работата им с безработни от ромското малцинство; проекти на външни организации и социални партньори за обучение на аниматори, фермери-животновъди, мотивационно обучение и консултиране на безработни младежи и др.; нови 19 регионални програми в дейности от обществен интерес, чрез които се осигурява заетост на над 300 безработни и обучение на над 100 безработни.

Чрез изпълнението на НПДЗ през 2008 г. ще се осигури заетост на 76 203 души, в. т. ч. със средства за активна политика на МТСП на 74 703 души, както и обучение на 73 961 души в т. ч. със средства за активна политика на МТСП на 32 063 души.

Субсидираното трудово възнаграждение на безработните лица, включени в програми и мерки съгласно ЗНЗ, се увеличава от 180 на 220 лв. при пълен работен ден.

Субсидираното трудово възнаграждение, което се осигурява на ново включените безработни лица по програма "Старт на кариерата" се увеличава от 280 лв. на 330 лв.