Регионалният инспекторат по образование – София област обяви конкурс за директори на три училища в Ботевград: ОУ „Н.Й.Вапцаров”, Ботевград, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”, Скравена и ОУ „В. Левски”, Литакаво. 
Кандидатите трябва да отговарят на следните условия: да са български граждани; да отговарят на изискванията на чл. 40, ал. 4 от ЗНП – да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление; да не са лишени от правото да упражняват професията си и да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата и учениците; да не им е налагано дисциплинарно наказание  „уволнение” по чл. 188, т. 3 от КТ  и трудовото им правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред; да имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен  "бакалавър" или "магистър"; да имат придобита професионална квалификация "учител" или педагогическа правоспособност; да притежават специалност от дипломата за висше образование, позволяваща им да изпълняват нормата за задължителна преподавателска работа като директор; да имат не по-малко от 3 (три) години учителски трудов стаж по смисъла на чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж; да притежават компютърна грамотност. Ползването на чужд език ще бъде предимство.
Конкурсът ще се проведе в три етапа: допускане по документи; писмен изпит-тест и интервю.
Кандидатите трябва да представят следните документи: заявление за участие в конкурса, адресирано до началника на регионалния инспекторат по образованието, с посочени професионални мотиви за заемане на длъжността; документ за самоличност (копие); професионална автобиография; документ за завършена степен и специалност на висшето образование, документ за придобита професионална квалификация "учител" или за педагогическа правоспособност (копия); документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит -  трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия); карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на кандидата); бележка, че кандидатът не се води на диспансерен учет за психично заболяване; свидетелство за съдимост в срок на валидност (копие); документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива (копия); документи за компютърна грамотност  и за ползване на чужд език (копия).     
Документите се подават в Регионален инспекторат по образованието – Софийска област в 30-дневен срок от публикуването на обявата за конкурса.