Кметът на общината Георги Георгиев е издал заповед, в която се определят местата за  временно съхранение и изхвърляне на следните отпадъци:

1. Площадка за временно съхраняване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване - площадката на “НИКСМЕТАЛ-ГРУП” ЕООД, със собственик: Николай Свободанов Петров, с местонахождение гр.Ботевград, Промишлена зона – вторични суровини, кв.202, УПИ ХІ по кадастралния план на гр.Ботевград;
2. Площадка за събирането и съхраняването на излезли от употреба моторни превозни средства – площадката на “НИКСМЕТАЛ-ГРУП” ЕООД, собственик: Николай Свободанов Петров, с местонахождение гр.Ботевград, Промишлена зона – вторични суровини, кв.202, УПИ ХІ по кадастралния план на гр.Ботевград;
3. Места за смяна на отработени моторни масла;
3.1. Автосервиз на “ВАМИ” ООД, собственик Ваня Красимирова, с местонахождение: гр. Ботевград, бул. “Трети март “ № 97-99, кв.43, УПИ -  ІХ по плана на гр.Ботевград
3.2. Магазин за масла, филтри, греси, автоаксесоари, антифриз, акумулатори и пункт за смяна на масла, на  “ИВА – С” ЕООД, собственик Филип Филипов, с местонахождение: гр. Ботевград, кв.201, УПИ - V по плана на гр.Ботевград, бул.”Цар Освободител” № 31А
4.Места за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори;
4.1. Негодни за употреба акумулатори да се предават и събират в стационарни събирателни пунктове
-автосервиз на “ВАМИ” ООД, собственик Ваня Красимирова, с местонахождение: гр. Ботевград, бул. “ Трети март “ № 97-99, кв.43, УПИ -  ІХ по плана на гр.Ботевград
-магазин за масла, филтри, греси, автоаксесоари, антифриз, акумулатори и пункт за смяна на масла, на  “ИВА – С” ЕООД, собственик Филип Филипов, с местонахождение: гр. Ботевград, кв.201, УПИ - V по плана на гр.Ботевград, бул.”Цар Освободител” № 31А

4.2. Места за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба батерии
-всички обекти на територията на общината, където се предлагат батерии
-лицата, които стопанисват обектите са задължени да предвидят места за поставяне на специализирани съдове за събиране на негодни за употреба батерии и да осигурят достъп до тях.