На 6-ти март ще се проведе извънредна сесия на ОбС за обсъждане и приемане на проектобюджет 2008. В дневния ред на заседанието е включена и програмата за реализация на общинския план за развитие през настоящата година.

В приходната част на проектобюджета са заложени 19 932 826 лв. От тях 10 118 326 е очакваната държавна субсидия за различни дейности, а останалите  9 457 307 лв. ще бъдат осигурени от общината. Размерът на собствените приходи е формиран от имуществени данъци – 1 190 000 лв., приходи и доходи от собственост – 948 418 лв., общински такси – 2 336 580 лв., приходи от продажба на имущество – 4 795  000 лв. и други – 187 309 лв.

В проектобюджета са предвидени  7 868 611 лв. за капиталови разходи. През тази година общината предвижда изграждането на два жилищни блока – в ЖК “Васил Левски”, който ще бъде предназначен за млади семейства, и в ЖК “Саранск” - за ромски семейства.  Заделени са средства и за дългоочаквания ремонт на централна градска част “Форум”, както и за асфалтиранe на улици, текущи ремонти на училища, детски градини, читалища, манастира в Зелин и др.
На следващо място са разходите за образование – 5 222 718 лв. За перо “култура и спорт” са предвидени 1 336 335 лв. 791 337 лв. ще бъдат заделени за социални дейности, а определените разходи за здравеопазване са 535 383 лв.

На вашето внимание представяме по-важните цифри от проектобюджет 2008 г. Жителите на общината могат да присъстват по време на обсъждането му, както и да изразят мнения и препоръки за разпределението на средствата.