На 24.07.2012 г. /вторник/, от 16.00 часа, в залата на Общинска администрация - втори етаж се свиква 14-то извънредно заседание на Общинския съвет.

Предстои разглеждането на три предложения:
1. Предложение относно разглеждане на проект за Подробен
устройствен план - ПП за трасе на обект „Укрепване свлачище на
четвъртокласен път Етрополе - Бойковец на 7-ми км", засягащо имоти
общинска собственост № № 000476 и 000847, находящи се в м.
„Кожовото", землище на с. Бойковец.   Докл.: Кметът на общината
2. Предложение относно разглеждане на проект за Подробен
устройствен план - ПЗ за поземлен имот № 132041, образуван от имот
№ 132040, землище на град Етрополе. Докл.: Кметът на общината
3. Предложение относно изменение на Решение № 152 от
12.07.2012 г. , протокол № 13. Докл.: Кметът на общината