Днес на сайта на Националната здравно-осигурителна каса са публикувани докладите от извършени проверки в болниците в страната. След тяхе и Многопрофилна болница за активно лечение - Ботевград.
Публикуваме пълния текст на доклада:

“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ БОТЕВГРАД“ ЕООД – ГР. БОТЕВГРАД.
Контрол на медицинската документация на пациентите по време на хоспитализация на 19.06.2012г. от 14.00 до 16.45 ч.
ЛЗБП разполага със 120 легла, разпределени в 9 отделения.
1.Вътрешно отделение – съгласно Правилника за вътрешния ред и дейността на ЛЗБП има разкрити 26 легла. В момента на проверката на болнично лечение са 13 пациенти, приети по спешност, от тях 4 новоприети. За деня са изписани 5 пациенти.
- В пулмологичен сектор на Вътрешно отделение при пациенти, хоспитализирани по КП № 90 и КП № 91 анамнезата и обективният статус са шаблонни (разпечатани от компютър) и са напълно идентични съответно за диагноза: „ХОББ” и съответно за диагноза: „Пневмония”, Проверяващият екип счита, че цитираното по горе противоречи на правилата за добра медицинска практика.
2.Отделение по Физиотерапия и рехабилитация – при налични 5 легла на лечение са 2 пациенти (планови), новоприети и изписани няма.
- Пациент с ИЗ № 2770/2012 приет по КП № 244 не беше открит в ЛЗБП. Същият е дисциплинарно изписан от ЛЗ поради отсъствието му на 19.06.2012г.
Нарушен е чл. 55, ал. 2, т. 3 от ЗЗО и във връзка с чл. 171, т.1 от НРД 2012 и чл. 9, т. 4 от Приложение №2Б към чл.2 от Постановление на МС № 366/27.12.2011, за което на ЛЗБП е съставен констативен протокол към момента на проверката.
Описаният случай в ИЗ № 2770 не следва да бъде отчитан от „МБАЛ - Ботевград” ЕООД, а при отчитане не следва да бъдат заплатени от РЗОК – София област. (Един случай по КП №244 - 330.00лв.)
3. АГО – при налични 20 легла на болнично лечение са 8 пациенти (1 бебета), от тях новоприети 2 пациенти (по спешност са приети 6). За деня няма изписани. Не бяха констатирани нарушения в проверената медицинска документация.
4.Детско отделение – съгласно Правилника за вътрешния ред и дейността на ЛЗБП има разкрити 14 легла. Към момента на проверката на лечение са 11 пациенти (всички приети по спешност), от тях новоприети 2-ма. Изписани за деня - 3-ма пациенти. Не бяха констатирани нарушения в проверената медицинска документация.
5.Хирургично отделение – съгласно Правилника за вътрешния ред и дейността на ЛЗБП има разкрити 12 легла. В момента на проверката на лечение са 12 пациенти (всички приети по спешност), от тях един новоприет. За деня е изписан един пациент. Не бяха констатирани нарушения в проверената медицинска документация.
6.Нервно отделение – съгласно Правилника за вътрешния ред и дейността на ЛЗБП има разкрити 14 легла. В момента на проверката на лечение са 12 пациенти (9 приети по спешност и 3 планови), от тях един новоприет. За деня е изписан един пациент. Не бяха констатирани нарушения в проверената медицинска документация.
7.Отделение по Урология – при налични 8 легла, към момента на настоящата проверка на лечение са 7 пациенти (планови - 6 и 1 приет по спешност), от тях 3-ма новоприети. Изписани за деня няма. Не бяха констатирани нарушения в проверената медицинска документация.
8.В ОАРИЛ – при налични 6 легла, към момента на настоящата проверка на лечение са 4 пациенти, от тях един новоприет. Изписан за деня един пациент. Не бяха констатирани нарушения в проверената медицинска документация.
9.Очно отделение – при налични 5 легла, към момента на настоящата проверка няма пациенти на болнично лечение.

ИЗВОДИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА В „МБАЛ – БОТЕВГРАД” ЕООД – ГР. БОТЕВГРАД.
1.В Отделение по Физиотерапия и рехабилитация на „МБАЛ Ботевград“ ЕООД липсва пациент на болнично лечение приет по КП.
2.В пулмологичен сектор на Вътрешно отделение при пациенти, хоспитализирани по КП № 90 и КП № 91 анамнезата и обективния статус са шаблонни, (разпечатани от компютър) и са напълно идентични съответно за диагноза: „ХОББ” и съответно за диагноза:„Пневмония.”
В резултат на извършената проверка в „МБАЛ Ботевград“ ЕООД следва да не се заплащат при отчитане от ЛЗ:
1/един/ случай по КП№244 на стойност 330.00лв.