На проведен тази сутрин брифинг при заместник-кмета Венета Гергова ни беше предоставена информация по следните три въпроса:
- по организацията за предстоящото есенното почистване в Общината
- до кога ще продължи режима на водата
- общински проект, по който се започва работа за реализирането му
• Всяка година общината организира есенно почистване на улиците, пътищата, дворните места и градините на гражданите. Какво се предвижда дза тази година?
И тази година общината ще организира есенно почистване на Етрополе в периода от 10 октомври 2012 година до 31 октомври 2012 година. За целта е необходимо жителите на град Етрополе да изнасят пред жилищата си за извозване битовите  градински отпадъци до 10 часа сутринта от 10 до 29 октомври включително.
Жителите на селата трябва да изнасят битовите си отпадъци до 10:00 часа сутринта съгласно следния график:
- с. Лопян – на 10 и 18 октомври 2012 година
- с. Малки Искър – на 11 и 19 октомври 2012 година
- с.Лъга – на 11 и 19 октомври 2012 година
- с. Брусен – на 12 и 22 октомври 2012 година
- с. Рибарица – на 16 и 24 октомври 2012 година
- с. Ямна на 15 и 23 октомври 2012 година
- с. Бойковец – на 17 и 25 октомври 2012 година
Извозването на отпадъците по посочения график ще стане с предоставени от Община Етрополе товарни превозни средства и ще бъде безплатно за хората.

• До кога ще продължи режима на водата в Етрополе?
На 27 септември 2012 година кметът на общината издаде заповед за режим на водата. Издаването на тази заповед се наложи заради проблеми с водата за питейни и битови нужди поради продължителното засушаване.
Към днешна дата отново има режим на водата поради същата причина. В общината все още не са паднали достатъчно количество валежи, за да се отмени режима. Това ще стане, когато започне да вали поне няколко дни, за да може водоизточниците, които захранват града с вода да бъдат напълнени до необходимия минимум.
Искам да кажа на всички граждани, че при нас /в Общината б.м./ пристигат непрекъснато техните въпроси, свързани предимно с това защо в определени часове нямат вода, а режимът е обявен от час до час.
За тези въпроси можете да се обръщате към ВиК дружеството в Етрополе и по-специално до господин Марин Маринов, който е директор на дружеството. Община Етрополе не носи отговорност за това защо в определени часове няма вода за битови нужди, въпреки че в заповедта режимът на водата е определен със съответните часове.
За всички такива въпроси, моля, обръщайте се към господин Маринов, който може да ви даде съответния отговор.
На въпрос, защо в определени квартали, въпреки обявения режим, има вода, също трябва да отговори господин Маринов. Според него, това се прави най-вече, да се избегнат авариите по мрежата заради различната степен на налягането в тръбите. Факт е, че вече има три големи аварии, които нарушиха режима на водоподаването. Той трябва да информира хората къде и защо има аварии в града.
Има идея да се ползва и водата, която някога е ползвана от военните. Предстои кметът да направи съответните постъпки, дори пред министъра на отбраната. След което в Общината ще се направят нужните проекти, ще се изгради всичко, което трябва, за да се ползва и тази вода.
• Напоследък сме свидетели на усилена работа по ремонта на детски градини, спортната зала, читалището. Означава ли това, че се работи вече по проекта за енергийна ефективност на обекти от образованието, културата и спорта?
Да, общината започна да изпълнява и проекта за местна енергийна ефективност в 5 сгради в Етрополе, които са общинска собственост: трите детски градини, НЧ “Тодор Пеев-1871” и спортна зала “Стоян Николов”. Има вече избрани изпълнители за петте обекта. Общата стойност на инвестицията е 1 020 000 лева с краен срок за изпълнение – началото на 2013 година. По обекти се предвиждат следните мерки за енергоспестяваща ефективност:
- В НЧ “Тодор Пеев-1871” – подмяна на външна дограма, по сградната
инсталация – отопление, вентилация и климатизация.
- В ЦДГ “Мария Мишева” – мерките ще се насочат към топлинно изолиране на външни стени, по осветлението, сградните инсталации, включително отопление, вентилация и климатизация, както и слънчеви инсталации.
- В ЦДГ “Марийка Гаврилова” – топлинно изолиране на външни стени, топлинно изолиране на покрив, по котелното, в което се включват пак отопление, вентилация и климатизация, сградни инсталации-подмяна на радиатори, както и слънчева инсталация.
- В ЦДГ “Сашка”  - се предвижда топлинно изолиране на външни стени и
топлинно изолиране на покрив.
- В спортна зала “Стоян Николов” се предвиждат топлинно-ефективни мерки с изолиране на външни стени, подмяна на външна дограма, по осветлението, по сградни инсталации-отопление и вентилация.
Всичките тези мерки, както казах, са на стойност 1 020 000 лева, но общината също ще финансира този проект с 15 % - около 200 000 лева. Освен това се очакват и непредвидени разходи, които ще се финансират от общината.
- Санирана е сградата на кметството в Лъга, което е извършено с финансиране от общината и е на стойност 10 000 лева. Този ремонт се наложи заради влагата по външните стени. В тази сума се включи и ремонт на покрива на селското читалище. Предстоят някои довършителни работи.
- Подменени бяха керемидите на кметството  и на читалището в с. Ямна. За сега не се предвиждат ремонтни работи по сградите на другите кметства.
- Предстои извършването на текущ ремонт и Детската ясла в Етрополе, като сумата е 15 000 лева общински средства. 
- През лятото беше асфалтирана изцяло улицата от главния път до входа на училището в с. Малки Искър по линия на вътрешното асфалтиране и изкърпване на уличната мрежа.
- Това, което предстои да стане е цялостно преасфалтиране на няколко улици в града,  благодарение на доброто сътрудничество между Общината и  “Елаците.мед” АД. Асфалтирането ще бъде направено от “Елаците” по списък на улиците, който е подаден от общината.
Една от изключително проблемните улици, които са в списъка, е улица “Прогон”. Тя е в изключително окаяно състояние, през зимата дори линейка не може да пътува и родителите носят децата си на ръце за училище. По нея ще се подмени и водопровода, след което ще последва и преасфалтирането.
Други улици, които ще бъдат преасфалтирани, са тези с предварително подменен водопровод. Имената им ще можем да съобщим непосредствено преди започване на работата по тях.