В пощата на сайта ни се получи питане до кмета на община Етрополе инж. Богомил Георгиев от групата общински съветници от листата на БСП, касаещо  възстановяване на защитени видове и създаване на тяхното размножаване, в което се казва:
Господин кмет,
В последно време името на община Етрополе се замесва непрекъснато в скандали в средствата за масова информация.
През последната седмица на месец септември 2012 г. се появи информация, че Европейската комисия е поискала от  България да спре плащанията по проект от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, който се изпълнява от община Етрополе. Става дума за проект „Възстановяване на благоприятния екологичен статус на видове и хабитати, предмет на защита от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 на територията на община Етрополе”. Проектът предвижда възстановяване на защитени видове и създаване на тяхното размножаване. Животинските видове, към които е насочен проектът са благороден елен и глухар.
От данните в публикациите става ясно, че благородният елен не е сред видовете – предмет на защита от „Натура 2000”. А глухарът, рядка и ценна птица, не се среща в района на община Етрополе и условията в горите не са подходящи за него.
Изнесените данни ни дават основание (съгласно чл. 64, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация) да отправим следното питане:
1.  Проведена ли е открита процедура по ЗОП с предмет „Извършване на биологични и екологични проучвания и определен ли е изпълнител?
2. Спряно ли е финансирането по проекта след сигнала до Европейската комисия?
3. Изискани ли са от Вас обяснения във връзка с проекта? Моля, дайте разяснение за отговора от Ваша страна.
4. Кой е консултант  по проекта? Колко струва консултантската услуга и извършено ли е плащане към консултанта?
5. Проведени ли са процедури по ЗОП за изпълнители на посочените дейности по проекта? Ако отговорът е да, кои са изпълнителите?
6. Чии позиции е защитавала община Етрополе при кандидатстването си с този проект по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”?
7. Случайно ли това финансиране е в община Етрополе?
На основание чл. 64, ал. 3   от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Етрополе искаме отговорите на въпросите да ни бъдат предоставени устно на първото заседание на Общински съвет.
С уважение:  Общински съветници