Община Ботевград е спечелила проект „Извършване на междинна оценка на въздействие на общинския план за развитие и изграждане на система за мониторинг и оценка на политики” по ОП „Административен капацитет”. Разработката е на стойност 367 408 лева. Тя е с продължителност 14 месеца. Договорът за реализация на проекта е подписан на 20 януари 2012 година, а крайният срок за неговото изпълнение е 20 март следващата година.

Проектът бе представен днес в малкия салон на читалище „Христо Ботев”, в присъствието на общинската администрация, представители на общинските структури, кметовете на селата, общински съветници и граждани.

„По проекта се предвижда да бъде събрана точна, актуална и пълна информация за икономическото и инфраструктурното развитие на Община Ботевград, да се оцени напредъкът при изпълнението на мерките в Общинския план за развитие, да се направят конкретни изводи и препоръки за потенциала на развитие на Общината и за това какъв е най-успешният начин за провеждане на политиката за местно развитие. Експертните анализи и препоръки, които ще бъдат извършени по проекта, ще помогнат за правилното формулиране на приоритети и целите за развитието на Общината през следващия програмен период”, каза ръководителят на проекта Ирена Борисова.   

Стратегическата цел на проекта е подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и зависимост. Основните дейности са: извършване на междинна оценка на въздействие на общинския план за развитие; създаване на условия за участие на гражданите в процеса на формиране на политики и вземане на решения за местното развитие; изграждане на система за мониторинг на общинския план за развитие.
За работа със системата за мониторинг и контрол ще бъдат обучени 15 служители в общинската администрация.

Обществената поръчка на общината за изпълнение на проекта по ОП „Административен капацитет” е спечелена от консорциум „Урбанико”.