Общинска администрация – гр.Етрополе уведомява жителите на Общината, че на основание чл.41 от Закона за защита при бедствия/обн . ДВ. бр.102 от 2006 г.;изм.ДВ.бр.80 от 14.10.2011 г./ , Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия , пожари и извънредни ситуации и отстраняване последиците от тяхи Решение № 233 от 27.11.2012 г. на Общински съвет – гр. Етрополе , НАБИРА ДОБРОВОЛЦИ за попълване състава на доброволно формирование „ЕТРОПОЛЕ”на Община Етрополе състоящо се от 15/петнадесет/ доброволци.

Доброволец може да е всяко дееспособно,навършило 18 години физическо лице , което е клинично здраво , не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер ,освен ако е реабилитирано. При участие на доброволците в обучение или при изпълнение на задачи по защитата при бедствия , пожари и извънредни ситуации,същите имат право на възнаграждение , съгласно Наредбата за условията , реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците, приета с ПМС№143/20.06.208г; изм.ДВ.бр.7/21.01.2011г. Служители от МВР и военнослужещи от МО не могат да членуват в доброволните формирования.

Кандидатите за доброволци подават заявление / по образец / до Кмета на Общината за членство в доброволното формирование.Към заявлението се прилагат следните документи:

1.формуляр за кандидатстване по образец / по образец /

2.медицинско удостоверение, доказващо,че лицето е клинично здраво;

3.справка от психо-диспансер, че лицето не се води на отчет;

4.свидетелство за съдимост;

5.копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;

6.писмено съгласие на работодателя/ите за заетите по трудово или служебно правоотношение;

7.декларация за съгласие за обработка на лични данни;

Кандидатите могат да прилагат и копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване и копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответната категория, ако имат такива.

Желаещите кандидати могат да подават документи до Кмета на Община Етрополе в Общинския център за информация и обслужване на граждани – гише „Деловодство”

Краен срок за подаване на документите е до 25.01.2013 г.

За допълнителна информация – стая 104 или тел.68-240 , инж. Б.Стоев – гл.специалист ”УК,ОМП и ГЗ” при Община Етрополе.

ИНЖ. БОГОМИЛ ГЕОРГИЕВ

Кмет на Община Етрополе