Във връзка с изпълнението и прилагането на Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, приета с ПМС №123/25.06.2012г., Община Ботевград набира кандидати за доброволци. Те ще преминат безплатно обучение.


За повече информация: Георги Везирски, гл. специалист „Подготовка на общината за отбрана и защита от природни бедствия“, тел. 0887 707 661