На 10 декември, понеделник, Общинският съвет проведе извънредна сесия в присъствието на 12 съветника, които трябваше да вземат решения по следните три предложения:
- Предложение относно отмяна на Решение № 151/12.07.2012 г., протокол № 13 и промяна на статута на сграда – публична общинска собственост.
Промяната по първа точка се налага заради това, че целият спортен комплекс “Чавдар” с двете зали, сгради, гаражи и футболно игрище са актувани като публична общинска собственост.
С решение № 151 от 12 юли т.г. на Общинския съвет е дадено съгласие върху спортна зала “Чавдар” да се учреди безвъзмездно право на строеж без търг или конкурс за срок от 10 години в полза на сдружение с нестопанска цел “Спортно дружество “Етрополе”.
Обаче, съгласно Закона за общинската собственост, безвъзмездно право на строеж се отпуска само върху имоти -  частна общинска собственост.
Това наложи отмяна на старото решение и предложението на кмета инж. Богомил Георгиев за обявяване на посочения обект от публична общинска собственост в частна общинска собственост, беше прието единодушно чрез поименно гласуване от всичките 12 съветника и възложиха на кмета на общината да предприеме съответните действия, произтичащи от промяната на собствеността. Прекратява се и договора с право на строеж по старото решение.    
- Разглеждането на втората точка: предложение, направено от кмета инж. Богомил Георгиев, относно безвъзмездно учредяване на право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост произтича от взетото решение по първата.
Общинският съвет даде съгласието да се учреди безвъзмездно право на строеж без търг или конкурс за срок от 10 години в полза на дружество с нестопанска цел Спортно дружество “Етрополе” върху недвижим имот Спортна зала “Чавдар” Етрополе със застроена площ от 1058 кв.м. в кв. 86 по ПУП на Етрополе и да кандидатства по Програмата за развитие на селските райони мярка 321.
Спортното дружество няма да се разпорежда с правото на строеж, както и със собствеността на спортната зала след въвеждането й в експлоатация.
Направеното предложение за решение по тази точка беше прието от 12-те общински съветници единодушно с поименно гласуване.
- Предложение относно издаване на Запис на заповед от Община Етрополе в полза на ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 23/321/01134 по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за проект „Рехабилитация на пътища и водопровод в населени места на община Етрополе”, сключен между Община Етрополе и ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция.
Единодушно с поименно гласуване съветниците упълномощиха кмета на Община Етрополе да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платим на предявяване в полза на ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция в размер на 2 956 457.90 лв. (два милиона, деветстотин петдесет и шест хиляди, четиристотин петдесет и седем лв. 90 ст.) за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 23/321/01134 от 06.12.2012 г. по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" за проект „Рехабилитация на пътища и водопровод   в   населени   места   на   община Етрополе" рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа с. Рибарица и с. Бойковец - главни клонове, рехабилитация и създаване на достъпна среда на общински пътища с. Малки Искър-с. Лопян и гр. Етрополе-с. Бойковец, сключен между Община Етрополе и ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция.
Възложиха на Кмета на Община Етрополе да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 23/321/01134 от 06.12.2012 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция.
Следващото, редовно заседание на Общинския съвет е планирано да се проведе на 18 декември т.г., вторник, от 14:00 часа, в залата на Общинска администрация.