Нямаше промени в обявения предварително дневен ред за редовното заседание на Общинския съвет, което се проведе на 29 януари т.г.
Присъстваха 15 съветника, които работиха по 16 точки.
Не беше прието решение единствено по предложението за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост.
Заседанието започна с приемането на Наредба № 23 за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях от органите на общинска администрация.
Приет беше отчета на Общинския съвет за периода от 01.11.2011 г. до 31.12.2012 година. /Отчетът, със съответните приложения, можете да намерите на официалния сайт на Общината - etropolebg.com/.
Приет беше и окончателния годишен план на бюджета на Общината към 31.12.2012 година в размер на 12 957 274 лв. След приемането му на 02.03.212 година, е актуализиран към 30 юни, към 30 септември и към 31 декември 2012 година.
Към 31 декември м.г. бюджетът на Общината се е увеличил с 558 469 лева. Към същата дата са получени трансфери в размер на 434 814 лева.
Съветниците приеха годишния план за ползване на дървесина от горски територии за 2013 година, собственост на Община Етрополе.
Съветниците упълномощиха кмета инж. Богомил Георгиев да подпише „Запис на заповед” за обезпечаване на авансово плащане по ОП „Регионално развитие /2007-2013, по схема „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на лечебни заведения в общини, извънградски агломерационни ареали” и друга по ОП „Околна среда 2007-2013 г.” по схема „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж.
Беше приета формулата, по която да се разпределят средствата по единните разходни норми в училищата и детските градини в Община Етрополе.
Общината ще може да кандидатства по проект „Красива България” за реконструкция и модернизация на дворните пространства на ЦДГ „Еделвайс”  и  ЦДЯ „Патиланци” в Етрополе.  
По останалите точки от дневния ред също бяха приети съответните предложения за решения.