В края на миналата година бе преустановена работата по изграждане на два центъра за деца, лишени от родителски грижи, в Ботевград. В момента обектите са на ниво „груб строеж”. На едно от заседанията на Общинския съвет кметът на града Георги Георгиев каза пред съветниците, че финансирането на проекта „Ние сме част от вас” по ОП „Регионално развитие” /ОПРР/ е спряно поради „преразход на средства”, както и че общината е завела дело срещу управляващия орган на програмата. В тази връзка потърсихме отговор от Министерството на регионалното развитие на следните въпроси:
Каква е причината за преустановяване на финансирането по проекта?
Отпуснати ли са авансови суми на общината по този проект и в какъв размер са те?
Ако са отпуснати, означава ли, че общината ще трябва да ги възстанови?
Съществува ли въобще някакъв шанс да се отпуснат средства по проекта за довършване на двата обекта?


От отговора на Снежина Славчева – изпълняващ длъжността главен директор на Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” и ръководител на Управляващия орган /УО/ на ОПРР, става ясно, че в УО е постъпил сигнал за „съмнение за нарушения при провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка”, който е регистриран под №397. Община Ботевград е информирана с писмо за получения сигнал, както и за това, че след неговата обработка е стартирала процедура по чл.13 от Методологията за определяне на финансови корекции, които се приемат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на ЕС, европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и европейския фонд за рибарство. На община Ботевград е предоставена възможност в срок от десет работни дни да представи мотивирано искане да не се налага финансова корекция или да се намали нейният размер. След като анализира предоставеното становище, УО на ОПРР уведомява общината, че наложената финансова корекция няма да бъде верифицирана в последващи искания за плащане. Междувременно общината уведомява Управляващия орган на Програмата, че до изясняване на основанието за въпросния сигнал ще спре изпълнението на  дейностите по проекта, като няма да счита забавянето в сроковете за своя вина. В допълнение общината посочва, че след изясняването на сигнала за извършените нарушения, ще прецени дали да продължи дейностите по договора. Управляващия орган изпраща отново писмо до общината, в което я известява, че неоснователното спиране на строително-монтажните дейности може да бъде разглеждано като неправомерно изменение на срока на договора за изпълнение на обществената поръчка.


„Подобно сериозно нарушение е достатъчно основание за регистриране на нов сигнал за нередност и иницииране на нова процедура по налагане на финансова корекция. Още повече, че би се породил риск за цялостно неизпълнение на проекта”, посочва в отговора си ръководителят на ОУ.


На община Ботевград са изплатени две суми по договора за изпълнение на проекта за изграждане на двата центъра. Едната е в размер на 526 751.96 лева, а другата – 63 386.25 лв.


Управляващият орган на ОПРР информира още, че в Министерството на регионалното развитие и благоустройството е постъпила жалба от общината Ботевград срещу решението за налагане на санкция. Жалбата е депозирана в Административен съд – София град.   Припомняме: Обществените поръчки за изграждане на двата центъра / единият в ЖК „Васил Левски”, зад ОУ „Св.Св.Кирил и Методий , а другият – на ул. „Преслав”, в градинката до бившия завод „Чавдар”/, бяха спечелени от местните фирми „Барези 1” и „Европа 7”. Церемонията по полагане на първи копки се състоя на 27 юли 2012 год.
Проектът „Ние сме част от вас”  е със срок на реализация 24 месеца. По него общината е осигурила безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 505 005, 60 лв. за изграждане на двата центъра, които ще бъдат съобразени с всички изисквания по отношение на техническа, здравна, социална и транспортна инфраструктура. Те ще гарантират правото на деца, лишени от родителска грижа, на семейна среда и на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности.
Организирането на живота и услугите в центровете ще бъде насочено към създаване на условия и нагласи на децата за равноправното им участие в живота на местната общност.
В тях трябва да бъдат настанени общо 28 деца, за които ще грижат 25 специалисти.
Изграждането на центрове за настаняване от семеен тип и защитени жилища са част от политиката на държавата за деинституализация на децата в риск.
 
В момента по двата обекта не се работи. Каква ще бъде съдбата им – яснота по този въпрос все още няма.