Първо, редовно заседание на 29.01.2019 г. /вторник/ от 17:30 часа в залата на Общинска администрация - втори етаж


ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:


1. Предложение относно: Приемане на бюджета на Община Етрополе за 2019 г.
Вносител: Кметът на общината


2. Предложение относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 за определяне размера на местните данъци на територията на община Етрополе
Вносител: Кметът на общината


3. Предложение относно: Приемане на Общински план за младежта за 2019 година
Вносител: Кметът на общината


4. Предложение относно: Приемане на отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Етрополе за периода от 01.07.2018 година до 31.12.2018 година
Вносител: Кметът на общината


5. Предложение относно: Годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2018 година
Вносител: Кметът на общината


6. Предложение относно: Приемане на Списък за броя, вида и местонахождението на общинските жилища по предназначение за 2019 година
Вносител: Кметът на общината


7. Предложение относно: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот УПИ II-110, квартал 32 по ПУП на с. Рибарица
Вносител: Кметът на общината


8. Предложение относно: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот УПИ ХV – 1458, квартал 120 по ПУП на гр. Етрополе
Вносител: Кметът на общината


9. Предложение относно: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот УПИ VIІ – 344, квартал 40 по ПУП на с. Брусен
Вносител: Кметът на общината


10. Предложение относно: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот УПИ VIІ – 35, квартал 9 по ПУП на с. Бойковец
Вносител: Кметът на общината


11. Предложение относно: Безвъзмездно предоставяне за управление на помещения - частна общинска собственост, находящи се на бул. „Руски” № 88, ет. 2, УПИ IV – „За търговия, обществено обслужване и Административна сграда и гаражи”, кв.198 по ПУП на гр. Етрополе
Вносител: Кметът на общината


12. Предложение относно: Безвъзмездно предоставяне за управление на помещение – частна общинска собственост, находящо се на бул. „Руски” № 100, блок № 1, ет. 3, УПИ II – „За жилищно строителство”, кв. 90 по ПУП на гр. Етрополе
Вносител: Кметът на общината


13. Предложение относно: Определяне на общински пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване
Вносител: Кметът на общината


14. Предложение относно: Обезщетяване със земеделски земи от Общинския поземлен фонд на Юлия Кръстева
Вносител: Кметът на общината


15. Предложение относно: Одобряване проект на Споразумение между Община Етрополе и „ВЕЦ-С” ЕООД, във връзка с инвестиционно предложение за „Изграждане на 4 бр. МВЕЦ на довеждащия водопровод на гр. Етрополе и подземно кабелно трасе 20 кV”
Вносител: Председателят на ПК по ТСУ


16. Предложение относно: Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработване на ПУП-ПЗ и ПП за поземлени имоти №№00469, 00574, общинска собственост-земеделски земи и №№640597 и 640766, горска територия-държавна собственост по КВС за землището на гр. Етрополе, във връзка с изграждане на 4 микро водноелектрически централи на довеждащия водопровод в землището на гр. Етрополе и подземно кабелно трасе 20 kV
Вносител: Кметът на общината


17. Предложение относно: Одобряване на партньорство между Община Етрополе и „КИЯ ДИЗАЙН“ ЕООД във връзка с кандидатстване по проект „Обучение и мотивация на целеви групи от община Етрополе в дейности по графичен дизайн и реклама, с фокус – социално предприемачество, придобиване на дигитална компетентност и креативност за нова заетост“, по процедура „Социално включване в общността“ BG05М9ОР001-2.032, приоритетни оси Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
Вносител: Кметът на общината


18. Предложение относно: Отчет за дейността на Общински съвет-Етрополе за периода 01.07.2018 г. – 31.12.2018 г.
Вносител: Председателят на Общинския съвет


19. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Цвета Кирова
Вносител: Председателят на Общинския съвет


20. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Маргарита Стефанова
Вносител: Председателят на Общинския съвет


Марин Маринов: /п/
Председател на Общинския съвет