Макар и с рекорден брой точки в дневния ред, вчерашното редовно 14-то заседание на Общинския съвет мина сравнително бързо и при спокойна и делова обстановка.
Присъстваха всички общински съветници. Ръководеше я Христо Андреев. Материалите се докладваха от кмета инж. Богомил Георгиев.
Към предварително обявения дневен ред от 33 точки, по предложение на кмета   беше прибавена още една.
Работата по дневния ред започна с питане от групата общински съветници на БСП. /Питането и отговора ще качим допълнително./ По време на дебатите имаше уточняващи въпроси, на част от които беше отговорено от Нели Сейменарова.
Съветниците приеха без възражение направените поправки от Боряна Керемидска по т. 2, касаеща Наредба № 9 за определяне размера на местните данъци и такси на територията на община Етрополе.
Повече време и повече дебати имаше по т. 3 относно изменение и допълнение на Наредба № 13 за определяне и администриране  на местните данъци и такси и цени на услуги на територията на община Етрополе.
Председателите на всички комисии изразиха становищата от заседанията по този въпроси и изложиха своите виждания по основното предложение за решение.
В крайна сметка с 11 гласа „ЗА” и 6 „ПРОТИВ”,  предложението беше прието заедно с направените поправки. Групата съветници на БСП не го подкрепиха.
Своя отрицателен вот обосноваха Боряна Керемидска и Пенко Нинов.
Предложеният на сесията отчет на общинския бюджет към 30 юни т.г. също беше приет с 10 гласа „ЗА”, 6 „ПРОТИВ” И 1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”. Тук отново против гласуваха съветниците на БСП.
Актуализацията на бюджета към 31.12.2013 година подкрепиха 9-те съветника от ГЕРБ, 6 от БСП бяха против, а 2-мата от Коалиция „Алтернатива за Етрополе” се въздържаха.
План-сметката за разходите по дейностите, свързани с такса битови отпадъци беше подкрепена от всичките 17 съветника.
Особени разногласия при разискванията и при гласуването на останалите точки от дневния ред нямаше и всички предложения бяха приети от съветниците.
По някои от разглежданите точки ще предложим отделни материали.