На днешната сесия бе внесено питане от общинския съветник Иван Гавалюгов до кмета на общината. Питането гласи:Уважаеми г-н Кмете,


бих желал да дадете информация по следните няколко въпроса:


Предвид предстоящото откриване на многофункционалната спортна зала актуалност добива следният много важен въпрос:


• Какви се очаква да бъдат месечните експлоатационни разходи на новата спортна зала и предвиждат ли се тези средства в новия общински бюджет?
• Каква сума до момента е изплатила Община Ботевград на фирмата изпълнител на обекта, каква сума остава да се изплати и каква сума от плащанията е, или ще бъде, от банков заем?


В изнесената на последната редовна сесия на ОбС Ботевград информация за спорта за периода юли-декември 2013-та година и в последвалите дебати не бяха изяснени следните няколко въпроса:• Кои персонално са лицата, които са направили разпределението на общинските средства за спорт, осигурени през 2013-та година и по какви критерии е направено това разпределение?
• На кои треньори по видове спорт Община Ботевград е изплащала възнаграждения по договор през 2013-та година, какво е било месечното възнаграждение по тези договори и за кои месеци и на кои треньори  са изплатени тези възнаграждения?


По повод откриването на реконструирания площад Форум и изградената на него и вече използваща се детска площадка моля да разясните :• Защо при изграждането и въвеждането в експлоатация на площадката за игра на новооткрития обект „Ротонда и околно пространство в централна градска част - "Форум“ не са спазени изискванията на Наредба №1 на МРР за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра? Кой носи отговорност за неправомерното въвеждане в експлоатация на това съоръжение и какви мерки ще предприемете за отстраняване на нередностите и привеждането на площадката във вид, съответстващ на нормативните изисквания?Надявам се да дадете точни и изчерпателни отговори на поставените въпроси, за което предварително благодаря.


 


Отговорите, които последваха от страна на кмета Георги Георгиев, ще бъдат публикувани по-късно.