От одитния доклад на Сметната палата става ясно, че кметът на Ботевград се разпорежда с общинската собственост и с парите на хората от местни такси като с бащиния. Той злоупотребява с тези средства, пренасочва ги за дейности, за които те не са предвидени, мами държавата, лъже жителите на общината. Това каза народният представител от БСП за София област Корнелия Нинова на пресконференция за местните медии, която се проведе тази сутрин в клуба на партията в Ботевград. Тя подкрепи думите си с конкретни факти от одитния доклад, изготвен от Сметната палата след извършена проверка за съответствие при финансовото управление на община Ботевград за периода от 01.01.2012г. до 30.06.2013 г.
Докладът съдържа близо 200 страници. През миналата седмица е внесен в Окръжна прокуратура. "Надявам се тя да си свърши работата, а кметът да понесе наказателна отговорност", каза Корнелия Нинова пред местните медии. Законовия срок, в който Прокуратурата трябва да се произнесе по доклада е двумесечен. Прокурорът има право да поиска удължаване с два месеца за изясняване на фактическата обстановка, посочи тя. Нинова заяви, че ще поиска парламентарен контрол, на който ще изнесе фактите от доклада. Нинова се ангажира, че през януари ще даде втора пресконференция за хода на прокурорската проверка. Също така народният представетил обяви, че тогава ще представи и други факти за злоупотреби в управлението на общината.


А ето и някои от закононарушенията на кмета на Ботевград, които Корнелия Нинова изнесе на днешната пресконференция:


В общината е ликвидирано звеното „Вътрешен одит”, което е абсолютно незаконосъобразно. В администрацията има стажант-одитор, който няма право самостоятелно да съставя и подписва планове и доклади.


Много от решенията, които трябва да се взимат от ОбС, кметът е взимал еднолично, което също е нарушение на закона. 


При приемане на бюджетите на общината за последните две години не е спазена процедурата по провеждане на общественото обсъждане.


Парите от сектор „Образование” са пренасочвани за капиталови разходи. Същото кметът е направил и с такса „битови отпадъци”. През 2012 год. от такса смет са постъпили  1 450 137 лв., а за сметосъбиране, извозване и чистота са изразходвани 775 086 лв. Констатацията в доклада е, че останалите средства са отклонени незаконосъобразно.
Към 20 юни 2013 год. от такса смет са отклонени незаконосъобразно нови 91 335 лева, и то за дейности снегопочистване и опесъчаване, за които от държавния бюджет за преведени средства на общината. Тоест дублиране са дейности по документи.


Повечето от договорите с фирмите по снегопочистването и сметоизвозването са подписване без задължителното изискване по Закона за обществените поръчки – с пряко договаряне. 


През месец декември 2013 год. кметът на общината е поискал допълнителни средства от Министерството на финансите за ремонт и възстановяване на улици. Искането е мотивирано с некоректно представени данни при първия бюджет. Половината от посочените улици не фигурират като обекти в плана за финансиране, а друга значителна част в списъка – вече са ремонтирани през 2011 год. и ремонтите са изплатени окончателно през 2012 год.


Нарушения са открити и при финансиране на строителството на новата спортна зала. Кредитът за изграждане на обекта е 2 000 000 лева в бюджета на общината за 2012 год. Кметът обаче е подписал договори и поел ангажименти за 2 715 086 лв.
Част от парите, които са преведени от държавата за спортната зала, са отклонени за други дейности. Поискани са допълнителни средства, които също са предоставени. Отчетът за разхода на средствата не е предоставен нито на Министерството на финансите, нито Сметната палата.


Оферти по различни договори за възлагане на обществени поръчки са събирани преди да бъде назначена комисията, която е трябвало да ги приеме и да ги одобри.


Нарушения за допуснати и при изграждане на регионалното депо за битови отпадъци. Още преди обявяването и сключването на договора, проучвателната фирма установява, че отдолу има подпочвени води. Това е записано в документацията преди вземането на решението за изграждане на обекта. Кметът не се съобразява със становището и сключва договор, като в него не фигурира обстоятелството, че на мястото, предвидено за депото, има подпочвени води. Работата прекратена, след като този факт излиза наяве. Георгиев иска допълнително финансиране за отстраняване на едни дефект, за който той е знаел преди стартиране на процедурата.


Незаконосъобразни разходи са направени и при изграждане на ротондата. От документите и видно, че са сключени два договора, които се отнасят за части на един и същ проект, но в нарушение на закона не е представена обща прогнозна стойност на видовете строителни работи, подлежащи на изпълнение. От проверените документи и писменото експертно заключение за изпълнението е видно, че се касае за изграждане на околното пространство около ротондата, така както е обявен предмета на публичната покана, а не за извършване на ремонтни дейности на площад „Форум”. 


Друго констатирано нарушение е, че паричните гаранции на фирмите, участвали в обществените поръчки, не се връщат в регламентирания срок. Установени и са случаи на подменени документи на участници в търгове и обществени поръчки.
В общината няма вътрешен одит, който да следи за провеждане на обществените поръчки, нито вътрешни правила за тази цел.


Кметът Георги Георгиев не е актувал като общински земеделски земи, които са прехвърлени на общината от Министерството на земеделието и храните. Освен това е отдавал земеделски земи под наем и под аренда без провеждане на открити процедури по ЗОП.
Към 30 юни  2013 год. Община Ботевград е собственик на над 1000 земеделски имота. От тях 115 са публична общинска собственост. Горският фонд на общинска служба „Земеделие и гори” е получил собственост върху 84 имота. Безвъзмездно са предадени в собственост земеделски земи, които не са били заявени за възстановяване от собствениците им. Към 30 юни 2013 год. не са актувани значителна част от земеделските имоти, предоставени на общината. Част от съставените актове за общинска собственост не са вписани по разпореждане на съдията по вписванията. За земеделски земи с трайно предназначение за задоволяване на обществени потребности са издавани актове за частна общинска собственост без решение на Общинския съвет за преобразуване на собствеността от публична в частна.


С Протоколно решение №1 от 22.10. 2008 год. на директора на Областна дирекция „Земеделие и гори” на Община Ботевград са предоставени 10 365 земеделски имота, от които до 30 юни 2013 год. по главните регистри за общинска собственост са заведени едва 47.  


Констатацията за общинската собственост е, че кметът допуска незаконосъобразни решения за отдаване под наем на публична общинска собственост без решения на Общинския съвет. Без решения на местния парламент е предоставял общинска собственост и за безвъзмездно ползване. При провеждане на тръжни процедури, там където ги има, назначените комисии не са спазили вътрешната нормативна уредба и са опорочили търгове за отдаване под наем на земеделски земи.


Кметът не е осъществявал контрол на сключените договори за сезонна търговия на общински терени. Разпореждането с общинското имущество не съответства на действащото законодателство. Участието на общината в търговски дружества не е допринесло за финансови изгоди за общинския бюджет. Системата за финансово управление и контрол на финансовите средства не функционира в съответствие с утвърдените правила и законови норми.