Насроченото за 29 декември 2014 година редовно Общо събрание на Сдружение Баскетболен клуб Балкан няма да се проведе на тази дата. То е насрочено за 12 февруари 2015 година, като има промени и в неговия дневен ред, като основното е, че от отчетно, както бе обявено, ще бъде отчетно-изборно. Ето текстът на новата покана към членовете на СБК Балкан.


ПОКАНА


Управителният съвет на Сдружение "Баскетболен Клуб "БАЛКАН", вписано в регистъра за юридически лица с нестопанска цел към Софийски окръжен съд под No 53, то 2, стр. 6, по ф. Д No 4011/1992 г. и БУЛСТАТ: 131176435, свиква Редовно годишно общо събрание на членовете на Сдружението на 12.02.2015 г., което ще се проведе в малък салон на Народно читалище "Христо Ботев" 1884 гр. Ботевград, от 18.00 часа, при следния дневен ред:


1. Отчетен доклад на Ръководството на СБК за извършената дейност на клуба за сезоните 2012/2013 и 2013/2014 г.


2. Финансов отчет за 2013 и 2014 година на СБК Балкан


3. Промени в Устава на Сдружението


4. Освобождаване на Управителен съвет, поради изтичане на 2-годишния мандат на същия и избор на нов Управителен съвет


5. Освобождаване на Контролен съвет, поради изтичане на 2-годишния мандат на същия, и избор на нов Контролен съвет


6. Определяне на размера на членския внос на членовете на Сдружението и  определяне на срок за неговото внасяне в касата на клуба


За участие в ОС членовете или техните пълномощници трябва да представят:  за физически лица - лична карта, за юридически лица - удостоверение за актуално правно състояние, а упълномощените представители -  и своите изрични пълномощни.


Писмените материали по провеждането на  ОС са на разположение на членовете в офиса на Сдружението, най-рано един месец преди обявената дата. Регистрацията на членовете и пълномощниците започва в 17.00 часа и приключва в 18.00 часа.


При липса на кворум, на основание чл. 27,  изр. 2 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе на същата дата - 12.02.2015 г., от 19.00 часа на същото място при същия дневен ред.


При форсмажорни обстоятелства и невъзможност за провеждане на събранието на горепосоченото място, Ръководството  на СБК Балкан до 1 час  от обявеното начало ще подсигури друго място в рамките на град Ботевград за провеждане на Общото Събрание.


Поканват се всички членове да участват в Общото събрание.


Председател на Управителния съвет:


Георги Цветанов Георгиев