Кой поставя и поддържа водомерите на ВиК абонатите и чия собственост са те ? Как точно са разпредлени правата и задълженията по този въпрос между ВиК оператора и клиентите на водното дружество не стана ясно, изхождайки от напълно противоположните становища, които управителят на общинската фирма Радослав Наков и общинският кмет Георги Георгиев публично изразиха по тази тема в последния месец. В информацията, която шефът на ВиК Бебреш внесе в Общинския съвет, се посочва, че през изминалата 2014-та година управляваното от него дружество е монтирало 218 нови водомера на абонати, инкасирани на база до момента. В последвалите дебати обаче, кметът се обърна към г-н Наков и ,визирайки коментари по темата на съветници от опозицията, категорично заяви "Аз ти разпореждам, не ги слушай, те те подвеждат и утре ще те дадат на прокурор .. Водомерите не са задължение на ВиК, а са задължение на всеки гражданин или фирма... ".


Подобно противоречие по темата се получи и на срещата с жители на село Скравена. Във връзка с извършващата се подмяна на част от водопроводната мрежа в селото, хората  се поинтересуваха кой и за чия сметка ще извърши присъединяването към новия водопровод. Радослав Наков обясни, че това ще стане от служителите на ВиК, които ще изградят новите водопродни отклонения до съществуващия водомер в имота, а ако няма такъв, водното дружество ще достави и ще го монтира за негова сметка. Това разяснение отново срещна категоричен отпор от страна на общинския кмет, който прекъсна управителя на водното дружество с думите "Не, Не, Ради Наков, разпореждам ти като твой работодател, не слагай на никой водомер, опозицията вчера ти го предлага това нещо, опозицията утре ще те даде на прокурор. Водомерът е собственост на абоната и ти си длъжен да му подадеш вода до него. Никъде закона не ви задължава вие да правите подаръци. Да не чувам повече да слагате водомери, чуваш ли ". Нещо повече, кметът намекна, че ако някой не си сложи водомер, не трябва да му се подава вода. 


А каква всъщност е истината за водомерите. Правата и задълженията по този въпрос ясно и точно са уредени в Наредба №4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи. В чл. 7 от тази Наредба  се посочва един от случаите, в които се поставя водомер  " .. (1) Имотите на потребителите се водоснабдяват, като сградните водопроводни инсталации или вътрешните водоснабдителни мрежи се присъединяват към водоснабдителните системи чрез водопроводно отклонение с водомерен възел. ". Алинея 3 дава яснота кой извършва доставянето и монтирането на водомерни възли " Водопроводните отклонения с водомерните възли и канализационните отклонения са част от общите мрежи на водоснабдителните и канализационните системи и се изграждат и поддържат от операторите ". Определението за водопроводно отклонение е дадено в чл. 11 който гласи " (2) Водопроводното отклонение е участък от водоснабдителната мрежа, който започва от водовземната скоба или фасонната част и се състои от водовземна част, водопроводни тръби и тротоарен спирателен кран и завършва с водомерен възел. Когато след водопроводното отклонение има повече от един потребител, водомерът на водопроводното отклонение е общ водомер." Дотук стана ясно, че ВиК операторите изграждат и поддържат водопроводните отклонения до имотите на потребителите, като тези водопроводни отклонения завършват с водомер ( водомерен възел ), който се нарича общ водомер, ако след него има повече от един потребител. Как се отчита водата на потребителите след общия водомер обаче, и кой има задължението да изргади и поддържа измервателния уред е посочено в ал.4 и ал.5 от същия чл.11, а именно " (4) При сгради - етажна собственост, и водоснабдявани обекти с повече от един потребител всеки потребител поставя индивидуални водомери. Индивидуалните водомери след общия водомер или в общите части на водопроводното отклонение са елемент на сградната водопроводна инсталация или на вътрешната водопроводна мрежа на потребителите. Индивидуалните водомери могат да бъдат монтирани и в помещението след общия водомер или в общите части. .. (5) Доставката, монтажът, проверката, поддържането и ремонтът на индивидуалните водомери са задължение на потребителите." 


Същите дефиниции, както права и задължения относно изграждането и поддържането на водомерите,  са залегнали и в Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор "В и К - Бебреш" ЕООД. Както тези Общи условия, така и горецитираната Наредба №4 , са публикувани на интернет страницата на общинското водно дружество. 


Накратко - водомерният възел, или общият водомер, е собственост на ВиК оператора, който има задължението да го изгради и поддържа за негова сметка, а потребителите са собственици на индивидуалните водомери и тяхно задължение е да ги доставят, монтират и поддържат.


Оказва се, че случайно или не кметът наполовина е прав, но като цяло става ясно, че не е запознат с нормативната уредба по този въпрос. Но това очевидно изобщо не го притеснява и той убедено прави тълкувания и смело разпорежда. Ако в забраната за доставяне на водомери от ВиК дружеството, отправена към неговия управител, Георгиев визира индивидуалните водомери - той е прав, доставката и монтажът им е задължение на всеки потребител. Практически индивидуалните водомери са необходими и се ползват предимно в жилищните блокове и кооперациите, където след водомерния възел на водопровдното отклонение има множество самостоятелни абонати на ВиК оператора. Що се касае обаче за еднофамилните къщи, каквито най-често се срещат по селата, производствените или други сгради или обобщено - там, където след т.нар. общ водомер има само един абонат, то нужда от допълнителен монтаж на индивидуален водомер няма, а продаденото количество вода се отчита единствено по водомера, монтиран между тръбата на водопроводното отклонение и вътрешната водопроводна инсталация. Както вече стана ясно , този водомер е собственост на водното дружество и негово задължение е да го достави, монтира и поддържа. В този случай ботевградският кмет няма никакво основание да разпорежда на шефа на ВиК да изисква от абонатите да си закупуват водомера на водомерния възел, тъй като по този начин практически му заповядва да наруши закона и да ощети потребителите.


Задължително обаче е г-н Радослав Наков, като управител на ВиК дружеството, отлично да познава и стриктно да съблюдава спазването на законовите права и задължения както на оператора, така и на потребителите на ВиК услуги, за да не ощети с действията си нито дружеството, нито неговите абонати. .. И за да не го "дадат утре на Прокурор", както го плаши "доверителят" му.