Още  преди четири години, с приемането на  решение №276/20.09.2011 на ОбС, с което бяха отпуснати 50 хиляди лева за изграждане на трафопост в местността „Камен дол“ над село Новачене, някои съветници споделиха своите подозрения, че действителната цел за израждането на това ел. съоръжение изобщо не е „ за подобряване качеството на ел.захранването  на зоната по §4 ПЗР на ЗСПЗЗ“ ( тоест „вилната зона“ на Новачене ), какъвто бе официалният  мотив на вносителя на докладната, а истинската причина е да се осигури необходимото електрозахранване с  висока мощност на планираният за изграждане, към онзи момент, строеж на хотелски комплекс в намиращото се в непосредствена близост имение на кмета Георги Георгиев. Тези съмнения и подозрения, на онези мнителни общински съветници, оказва се, са били  напълно основателни. Това се потвърждава от наскоро приетото решение №80 от 26.03.2015-та година на ОбС Ботевград, с което общинската администрация поиска въпросният общински трафопост в Камен дол да се отдаде на ЧЕЗ за временно стопанисване и управление до пълното му изкупуване от електроразпределителното дружество. Мотивите за приемането на това решение, както и на  предходното, са напълно идентични : „ с цел подобряване качеството на ел. захранването на зоната по §4 ПЗР на ЗСПЗЗ“ - тоест имотите в местността Камен дол. По време на дискусиите по тази точка бе разяснено, че отдаването на трафопоста се налага,  за да може ЧЕЗ да започне  да присъединяват абонати към него, тъй като досегашният статус на въпросното съоръжение не позволявал това.. Съгласно чл. 117 ал.8 от Закона за енергетиката обаче , собствениците на подобни електрически уредби, в случая община Ботевград, могат да предоставят ползването им на оператора на електроразпределителната мрежа , в случая ЧЕЗ, за присъединяване на техни клиенти само когато има техническа възможност и свободен капацитет. В този случай ползването на трафопоста може да стане само след сключването на договор по цена, определена от посочена в закона комисия. В тази връзка не стана ясно на какво основание община Ботевград иска да го предостави безвъзмездно за стопанисване и управление на електроразпределителното  дружество. Тук обаче възниква и същественият  въпрос: Защо преди четири години са отпуснати 50 хиляди лева общински средства за изграждане на това съоръжение, което към днешна дата, с оглед мотивите на новата докладна, изобщо не е изпълнило предназначението си, а именноподобряване качеството на електрозахранване“ във вилната зона,, . Според обясненията на вносителите на докладната,  ЧЕЗ не са могли да присъединяват абонати към новоизградения трафопост, поради факта, че това съоръжение не е тяхна собственост. В такъв случай възниква въпросът защо Общината се е нагърбила със задачата да инвестира в изграждането на тази електрическа уредба без тази инвестиция да може да изпълни целта си.  

Репортерска проверка на място показа, че трафопостът е изграден в общински имот на границата с  улица "Св.Иван Рилски“ в местността Камен дол над с. Новачене и е разположен  непосредствено до оградата на намиращото се в съседство имение на ботевградския кмет Георги Георгиев. От трафопоста към съседния бетонов стълб тръгва един въздушен проводник, който по всяка вероятност захранва новоизграденото улично осветление. Освен подземния захранващ електрическата уредба кабел, ясно се забелязва и още един черен маркуч, излизащ от електромерно табло и продължаващ подземно по посока на съседния кметски имот. Съвсем обосновано можем да предположим, че прословутото имение е захранено именно от този трафопост. Не знаем дали за ползването на това съоръжение за  присъединяване  на частния абонат има сключен договор, както изисква законът, между община Ботевград, като собственик , и ЧЕЗ, или по някакъв друг начин обектът ползва общинският трафопост. Но е очевидно, че в случая, към трансформаторния пост има свързан един единствен абонат, явно присъединен по изключение !

Съвсем сигурно е, че инвестиционните намерения на кметската фамилия, свързани с новоизграждащия се хотелски комплекс, изискват наличието на съответната мощност на електрическо захранване, което към момента на проучването за присъединяване, от страна на електроразпределителното дружество, не е могло да бъде предоставено до обекта. За нуждите на инвеститора се е  наложило изграждането на нов трафопост и свързващ го електропровод. Това очевидно е било нерентабилна инвестиция за енерго дружеството, а и те нямат задължение да изграждат подобни съоръжения, когато не е налична икономическа рентабилност в дългосрочен план. В тази връзка в чл. 117 ал.5 от Закона за енергетика е посочено, че „ .. Електрическите уредби високо и средно напрежение, които служат за снабдяване с електрическа енергия само на един небитов клиент, се изграждат за негова сметка и са негова собственост ". От това следва, че за нуждите на кметския хотел, който официално се изгражда от фирмата на дъщеря му, тоест от „небитов клиент“, е трябвало собственикът на обекта да изгради трафопост в своя имот и за своя сметка. Но защо Георгиеви да харчат  свои лични средства, като тази инвестиция може да  се направи с пари на община Ботевград – тоест с парите на данъкоплатците. А и мотивът е налице - „ за подобряване качеството на ел. захранване във вилната зона „. Така Общината изгражда необходимият на Георги Георгиев трафопост за своя сметка и в свой имот. Официално за „общото благо“, а всъщност за „ лични нужди“, са заделени 50 хиляди лева собствени средства на общината. За да „легализира“ присъединяването на кметския обект към общинския трафопост или по други, неизвестни засега, но едва ли заради официално изтъкнатите причини, няколко години след изграждането на съоръжението община Ботевград решава, че трябва да го прехвърли на електроразпределителното дружество.

Помощта на община Ботевград в облагородяването на района на хотелския комплекс в Георгиевото имение далеч не свършва с изграждането на трафопоста. След като през 2012-та започват мащабните строителни дейности около бъдещия хотел, за Общината, както и за общинските дружества „ВиК Бебреш“ и „Балкангаз2000“ изведнъж става  изключителен приоритет изграждането или подмяната на всякакъв вид техническа инфраструктура в района на прочутото имение над Новачене. През 2012-та година са сключени два договора с нашумялата строителна фирма на личния приятел на кмета СД „Цеки-Захариев и сие“ за изграждане на няколкостотин метра канализация във вилната зона в местността „Камен дол“ за общо 145 хиляди лева. Естествено с директно възлагане. Едва ли можем да се съмняваме  в същинския мотив за изразходването на тези средства именно на това място в общината. Още в началото на 2012 и по предложение на самият Георги Георгиев, Общинският съвет дава съгласието си за прокарване на близо 150 метра нов общински  път, който води до удобна за кмета част от имота му. Въпреки че до големият кметски имот водят няколко общински пътя, Общината напълно удовлетворява желанието на градоначалника, като влага собствени средства за да осигури достъп до предварително избраното за вход на хотелския комплекс място. В тази връзка, и съвсем услужливо, са пренасочени средства от предвидените за други капиталови разходи суми от бюджета за 2012-та година. И съвсем в реда на нещата през същата година ОбС гласува допълнителни средства за изграждане на улично осветление на цялата вилна зона на Новачене, което със сигурност можем да твърдим, че е най-регулярно работещото в цялата община.

Общински фирми също се надпреварват да осигурят необходимата на хотелския комплекс инфраструктура. ВиК дружеството влага доста човешки и финансови ресурси за изграждане на необходимите съоръжения и водопроводи в района на кметския хотел. Освен стотиците метри нови водопроводни тръби, в близост до имението са изградени и два резервоара, изключително за задоволяване нуждите на специалния ВиК абонат. А запознати твърдят, че общинското дружество с особено усърдие е положило и допълнителни усилия в опита си да докара минерална вода до бъдещия СПА комплекс. „ Балкангаз2000“ не остават по-назад във вложените инвестиции и старание да осигури необходимата свързаност до имота на кмета, като за целта дори променя газовото трасе до село Боженица.

С началото на изграждането на хотела, както и с активизиране на строително-ремонтните дейности в района на вилната зона на Новачене, Общината започва да предлага за продан десетки празни общински парцели в Камен дол. В последните години там са продадени няколко общински терена, чрез публични търгове, на които винаги се явява само един участник. Едва ли е случайно, че печелившите оферти са с предложени цени  между едва 3 и 10 лева над първоначално обявените от Общината. Изглежда че спечелилите търговете участници са били доста сигурни в успеха си, и затова на практика не са наддавали. Анализирайки одобрените първоначални тръжни цени на продаваните в съседство на кметското имение общински земи, установяваме и една доста парадоксална тенденция. А тя показва, че с увеличаване на вложените общински средства за изграждане на инфраструктурата в района, намаляват обявените първоначални продажни цени на имотите ! Обратно на всякаква икономическа и пазарна логика. И въпреки факта, че в непосредствена близост до тези терени минава одобреното проектно трасе на високоскоростния път Ботевград-Мездра, част от важния международен път през Дунав  мост-2.

Общинските инвестиции за стотици хиляди лева, които пряко или косвено, изключително или частично облагодетелстват фамилията на Георги Георгиев, са реализирани в  една доста слабо населена зона на община Ботевград. В така наречената вилна зона на село Новачене в местността Камен дол се забелязват едва няколко постройки, повечето от които очевидно необитавани и запуснати. Едва три-четири от вилите в района се поддържат и обитават. И не  би имало нищо чудно и странно в облагородяването на местността, ако не  се откриваха фрапиращи разлики, сравнявайки изградената инфраструктура и вложените средства конкретно в този район и в другите селища на територията на общината. Със сигурност можем да твърдим, че направените инвестиции, съотнесени към броя на обитателите в Камен дол, са в десетки пъти в повече от извършените в което и да е друго място  в ботевградската котловина.

Но за добро или лошо кметът не строи хотели във всяка  вилна зона.