Група общински съветници внесоха днес искане в Окръжна прокуратура- София, с която предлагат да бъде поискано от съда налагане на мярка за временно отстраняване на Георги Георгиев от длъжността кмет на Ботевград. Повод за искането стана официална информация от министър Румяна Бъчварова, в която тя описва наличието на множество прокурорски преписки, разследващи сигнали както за злоупотреби при изпълнението на европейски проекти и възлагане на обществени поръчки, така и за извършващи се няколко проверки на доходите и имотното състояние на Георгиев и фамилия.  Освен това, съвсем наскоро стана известно, че на Община Ботевград е наложена поредната финансова корекция по евро проект, поради което разходи за 143 хил. лв ще се наложи да се финансират със собствени средства, а не с европейски. Мотивите за наложената от МРРБ санкция са констатирани "подозрение за измама", "неосигурен достъп до информация и документация", както и "опит за нерегламентирано използване на европейски средства". Тъй като в официалните становища на институциите се съдържа информация за възпрепятстване на извършваните проверки, чрез укриване или непредоставяне на документи, съветниците искат налагането на временната мярка, за да може да се осигури спокойна и ефективна работна среда за разследващите органи, както и да се гарантира достъпа до съхраняваната в Община Ботевград документация по проверяваните казуси.

Предлагаме пълният текст на внесеното искане:


================================


До: Окръжна Прокуратура – София


ИСКАНЕ
от група общински съветници от ОбС Ботевград


за временно отстраняване на Георги Цветанов Георгиев от заеманата длъжност „кмет на община Ботевград“


          Уважаема г-жо Окръжен Прокурор,


Във връзка с извършващите се от компетентните органи проверки по образуваните множество прокурорски преписки, основаващи се на сигнали от граждани, както и на констатации от проверки и доклади на официални държавни контролни органи,  съдържащи данни и индикации за извършени различни по характер и степен закононарушения в дейността на управляваната от кмета Георги Георгиев община Ботевград, считаме за необходимо и целесъобразно да поискаме от Вас налагането на мярка за временно отстраняване от длъжността „кмет“ на лицето Георги Цветанов Георгиев. 


Основателни аргументи за необходимостта от налагането на тази временна мярка се намират  в следните факти и обстоятелства:


       На въпрос от народния представител Димитър Делчев, с вх.№ 554-06-572/08.04.2015 г., Министъра на вътрешните работи г-жа Румяна Бъчварова е дала отговор, публикуван на интернет страницата на Народното събрание. Според него, в момента се извършват редица прокурорски проверки, обект на които е установяване на законосъобразността при провеждане на  процедури по възлагане на редица обществени поръчки, проведени от Община Ботевград през последните няколко години, една голяма част от които са възлагани директно на фирми на лица от близкото лично обкръжение на Георги Георгиев. Предмет на разследване са и няколко сигнала за наличието на индикатори за нередности при възлагането и реализацията на няколко мащабни инфраструктурни проекта, на обща стойност няколко десетки милиона евро, финансирани със  средства на европейските фондове. Считаме, че като носител на основната управленска отговорност по разследваните случаи, и същевременно разполагайки с пълен достъп до всяка проверявана и съхранявана в Община Ботевград документация, в ролята си на кмет Георги Георгиев би могъл да подправи, да прикрие, да откаже достъп и/или директно да унищожи важни за разследването общински документи и информация, свързани с предмета на извършваните разследвания. В същото време, използвайки служебното си положение,  Георги Георгиев би могъл да окаже влияние и натиск върху подчинените му общински служители, които да извършат гореописаните документни престъпления, с което да се попречи на обективната и ефективна работата на разследващите органи.  


       От същия отговор е видно, че срещу лицето Георги Цветанов Георгиев – кмет на община Ботевград, има образувани две прокурорски преписки. Разследват се сигналите за наличие на сериозно несъответствие между получените от него и семейството му официални доходи, от една страна,  и стандарта на живот и придобитото движимо и недвижимо имущество от семейството на ботевградския кмет през периода на управлението му, от друга. В тази връзка допълнително има образувани още осем отделни преписки, при които се проверяват членове на неговото семейство, както и лица от близкото му обкръжение. Публично известно е, че през последните няколко години има реализирани множество имотни сделки с активното участие на членове на семейството на Георги Георгиев, които сделки са напълно алогични от пазарна гледна точка и в тази връзка доста съмнителни. При тези имотни сделки, членове на неговата фамилия закупуват дялове от наскоро продадени общински  терени на многократно по-ниски цени от заплатените непосредствено преди това на Общината. Всички тези десетки операции са извършвани по схемата „продаваща имот Община Ботевград – свързан с Георгиев и/или член на фамилията му купувач на общинския имот – последващо изкупуване на имота, или на идеална част от него, на символични цени от член на кметското семейство“ . Въпреки привидно законните сделки, считаме, че по този начин се прави опит за легализиране на незаконни доходи, с цел да се получи съответствие доходи-имущество. В случая също може да се допусне, че кметът би могъл да  възпрепятства пълният достъп до цялата налична документация по разследваните казуси, както и да извърши документални манипулации, с които да попречи на обективното разследване.  Освен това, от позицията си на действащ кмет на община Ботевград, директно или индиректно, чрез административен и/или икономически натиск, Георгиев би могъл да окаже определено въздействие върху „купувачите“ от гореописаната схема, които по един или друг начин са икономически зависими от дейността на Община Ботевград.


      Опасенията за предполагаеми възпрепятстващи работата на разследващите органи действия, от страна на кмета на Ботевград , намират пряко потвърждение в отговора на Министъра на МВР. Г-жа Бъчварова информира народния представител Димитър Делчев, „че е имало устни пререкания между него ( Георгиев ) и служители на полицията, докато те са се опитвали да снемат обяснения по една от прокурорските преписки. „ . Нещо повече. От проверяващи служители на ОДМВР-София област научихме, че кметът Георги Георгиев официално, с писмо, е отказал да предостави достъп до информация, поискана му от полицейските служители във връзка с възложено им от Софийска окръжна прокуратура събиране на данни по образувана преписка. 


    Не на последно място, и може би като най-красноречив и конкретен пример, подкрепящ аргументите ни в искането за временно отстраняване на Георги Георгиев от  длъжността „кмет на община Ботевград“, служи резултатът от наскоро приключила процедура по администриране на сигнал за извършени нередности при изпълнението на сключен договор по проект, финансиран с европейски средства по оперативна програма „Регионално развитие“. В резултата на целенасочени и умишлени действия лично на  Георги Георгиев, изразяващи се в отказ да изплати задължения на Община Ботевград по договор за доставка на стоки и услуги,  само преди няколко дни УО на МРРБ официално наложи  на Община Ботевград 100 %  финансова корекция по договора в размер на 143 640 лв с ДДС. Извършените по случая проверки са били възпрепятствани от ръководената от Георгиев администрация, чрез умишлено прикриване на информация, чрез предоставяне на информация с невярно съдържание и чрез отказ да се предостави изискана информация, предмет на сигнала за нередност. Посочените официални мотиви  в документа на регионалното министерство, с което се налага въпросната санкция, са:  • регистрирана нередност по чл. 12 т.10 от МУОФКНИПОПРР – липса на одитна следа – бенефициентът ( община Ботевград ) не осигурява на служителите на Управляващия орган или на упълномощени от него лица, извършващи проверки, достъп до всички документи, свързани с финансово-техническото управление на проекта по време на неговото изпълнение, както и след това.

  • Изпълнена е предпоставка за неправомерно използване на европейски средства, изразяваща се в искане до УО на ОПРР за възстановяване  на финансови средства по авансова фактура по договор, в размер на 43 092 лв., като същевременно Община Ботевград твърди, че предметът на въпросния договор изобщо не е изпълнен.

  • Регистрирана нередност под формата на „подозрение за измама“, дефинирана като неоповестяване на съществена информация, в нарушение на задълженията на бенефициента.


     Гореописаните факти и обстоятелства потвърждават притесненията ни, че изпълнявайки правомощията си на кмет в обстановка на извършвани множество проверки на  дейността на ръководената от него Общинска администрация, както и в обстановка на провеждани разследвания за установяване на несъответствия между доходите и имотното му състояние, действията на Георги Георгиев сериозно биха могли  да възпрепятстват  дейността на проверяващите и разследващи органи, което би могло да се отрази крайно негативно на обективността на резултатите от извършваните проверки. С оглед на официално констатирани и вече санкционирани неправомерни действия, извършени от страна на Община Ботевград и допуснати с активното участие на ботевградския кмет, съвсем обосновано можем да предположим, че едни бъдещи действия на Георгиев, в качеството му на кмет, биха  могли да доведат до нови съществени санкции и загуби за бюджета на Община Ботевград, с което сериозно да бъде увреден обществения интерес. 


     Изхождайки от информацията, съобщена в официално писмо-отговор на Министъра на  вътрешните работи, както и на база описаните в официален документ смущаващи факти и обстоятелства от проверка по сигнал за извършени нередности, в който се констатира наличието на укриване на информация, подозрение за измама и опит за неправомерно използване на европейски средства, считаме за напълно обосновано и целесъобразно искането ни за налагане на временна мярка „отстраняване от длъжност“ на кмета на Ботевград Георги Цветанов Георгиев. Вярваме, че по този начин биха се осигурили необходимите условия за нормална, обективна  и ефективна работа на проверяващите органи,    както и биха се предотвратили  нови щети за общинския бюджет.


     Надяваме се, че  внимателно ще проучите и анализирате изложените от нас факти и  аргументи,  след което ще защитите в максимална степен обществения интерес, предлагайки на съда, на основание чл.69 от НПК, да наложи мярка „отстраняване от длъжност“ на кмета на Ботевград Георги Георгиев


гр. Ботевград                                           С уважение:


30.04.2015 г.


Следват подписите на съветниците: Веселка Иванова Георгиева - Златева, Иван Александров Гавалюгов, Николай Гоцeв Димитров, Мариана Георгиева Босовска, Марияна Младенова Горгачева, Цветелин Николов Цветков, Цеца Христова Боцова, Цветан Цветозаров Цолов, Цветан Иванов Миньовски, Филип Нинов Филипов, Яница Георгиева Иванова, Христо Петков Якимов.