Областният управител е върнал решението на ОбС Ботевград, с което органът за местно самоуправление разрешава на общината да се разплаща със строителите на пречиствателната станция за отпадни води от такса смет. Решението бе подкрепено с гласовете на съветниците на кмета.


Да припомним, че предложението на общината за отклоняване на средства от такса смет предизвика бурен дебат на редовното заседание в края на миналия месец. Още при приемане на дневния ред съветникът Иван Гавалюгов предложи проектът за решение да отпадни, като се мотивира, че не е правно обоснован. Съветниците от управляващото мнозинство обаче не подкрепиха това предложение.


По време на разискването на докладната съветници от опозицията изразиха мнения, че тя е незаконосъобразна, като се позоваха на Закона за местни данъци и такси, както и на констатациите за вече допусканото нецелево харчене на средства от това перо, подробно описани в доклада на Сметната палата. Те обърнаха внимание на това, че въпросната докладна не е подписана от юриста на общинския съвет и, тъй като той отново липсваше от заседателната зала, поискаха от юрисконсулта на общинската администрация да посочи конкретно текст от закона, който позволява изразходването на тези целеви средства за поисканите други капиталови разходи. Въпреки настойчивите подканяне да се произнесе по компетентност, Людмила Маркова остана безмълвна, с което практически потвърди липсата на правно основание за разпореждането с тези средства по предложения в докладната начин. Това обаче съвсем не впечатли съветниците от управляващото мнозинство и те набързо предложиха да бъдат прекратени дебатите и да се премине към процедура по гласуване.


Съветникът Филипов призова колегите си отсреща да не гласуват предложението, защото то е незаконосъобразно и ще бъде върнато от областната управа. В отговор Иван Начев изтърси: „Голяма работа.”. След което „независимите” гласуваха „за”.