На 29.09.2015 г. /вторник/ от 14.00 часа в залата на Общинска администрация - Етрополе, втори етаж, ще се проведе 11-то редовно заседание на Общински съвет - Етрополе, при следния дневен ред: 
1. Предложение относно приемане на Доклад - анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги. Докл.: Кметът на общината
2. Отчет на бюджета на Община Етрополе към 30.06.2015 г. Докл.: Кметът на общината
3. Актуализация на бюджета на Община Етрополе към 31.08.2015 г. Докл.: Кметът на общината
4. Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2015 г. Докл.: Кметът на общината
5. Предложение относно отдаване под наем на помещение - публична общинска собственост, находящо се в СОУ "Хр. Ясенов". Докл.: Кметът на общината
6. Предложение относно предоставяне за възстановяване на земеделски земи на н-ци на Иван Михайлов Йотов. Докл.: Кметът на общината
7. Предложение относно предоставяне за възстановяване на земеделски земи на  н-ци на Васил Фильов Гергов. Докл.: Кметът на общината
8. Предложение относно предоставяне за възстановяване на земеделски земи на н-ци  на Васил Станев Вутев. Докл.: Кметът на общината
9. Предложение относно предоставяне за възстановяване на земеделски земи на н-ци на Петко Вълков Гачев . Докл.: Кметът на общината
10. Предложение относно предоставяне за възстановяване на земеделски земи на н-ци на Иван Илиев Иванов. Докл.: Кметът на общината
11. Предложение относно предоставяне за възстановяване на земеделски земи на н-ци на Андрю Стефанов Бояджиев. Докл.: Кметът на общината
12. Предложение относно предоставяне за възстановяване на земеделски земи на н-ци на Цветко Георгиев Гелов. Докл.: Кметът на общината
13. Предложение относно допускане на частично изменение на действащия ПУП - ПЗ на ЦГЧ на гр. Етрополе частта на пл. 9-ти септември. Докл.: Кметът на общината