На 27 юни 2016 г., понеделник, от 17.30 ч. в залата на Общинска администрация ще се проведе 11-то редовно заседание на Общински съвет Етрополе.


Дневен ред:
1. Предложение относно одобряване на годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2015 г. на Общински план за развитие на Община Етрополе  2014-2020 г. - Докл.: Кметът на общината
2. Предложение относно изменение на Решение № 187 от 25.11.2014 г., протокол № 14 на Общинския съвет – промяна на състава на Консултативния съвет по т. 12 от „Методика за мониторинг върху изпълнението на политики в Община Етрополе”- Докл.: Председателят на ОбС
3. Предложение относно изменение и допълнение на Решение № 43/26.01.2016 г., Протокол № 5 – Докл.: Кметът на общината
4. Предложение относно продължаване договора за управление на управителя на „МИР-И” ЕООД - Докл.: Кметът на общината
5. Предложение относно изменение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2016 г. - Докл.: Кметът на общината
6. Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2016 г. - Докл.: Кметът на общината
7. Предложение относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – имот № 641.3, местност „Баш Самоков” - Докл.: Кметът на общината
8. Предложение относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – имот № 641.57, местност „Баш Самоков” - Докл.: Кметът на общината
9. Предложение относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – имот № 642.62, местност „Баш Самоков” - Докл.: Кметът на общината 
10.Предложение относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – имот № 641.4, местност „Баш Самоков” - Докл.: Кметът на общината
11.Предложение относно допускане изменение на действащия подробен  устройствен план на град Етрополе в частта на УПИ І-„СОУ”, кв. 50 - Докл.: Кметът на общината
12.Предложение относно одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и разрешаване изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия – подземен електропровод 20 KV за външно ел. захранване на поземлен имот № 000249, землище на  с. Рибарица, община  Етрополе - Докл.: Кметът на общината
13.Предложение относно предоставяне на парична помощ на Атанас Ценов Симеонов -
Докл.: Кметът на общината
14.Предложение относно разпореждане с общинско имущество – възмездно прехвърляне правото на собственост на кабелни електропроводни линии СрН - Докл.: Кметът на общината