На вчерашното, от 30 август 2018 година, Осмото редовно заседание на Общинския съвет участваха 15 съветника – отсъстваха Георги Георгиев и Цветолюб Пенев.
Към предварително обявения дневен ред от 12 точки, по предложение на кмета Димитър Димитров, беше прибавена още една – тринадесета точка.
• Сесията започна с полагане на клетва от инж. Тошко Кирилов Стоев, който идва да замени, заради продължително тежко заболяване на досегашния член от листата на местна коалиция ЕТРОПОЛЕ Васил Стоев Василев. Правомощията му са прекратени с Решение №172/17.08.2018 г. на Общинска избирателна комисия -Етрополе. /Предложението е изведено като отделен материал/.
• Съветниците приеха единодушно Наредба за водене на регистър на общинските детски градини центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Етрополе.
• Дебати предизвика предложението на кмета Димитър Димитров за поемане на дългосрочен общински дълг чрез провеждане на процедура за избор на кредитна институция за възстановяване последиците от бедственото положение при следните параметри:
- размер на дълга 1 100 000 лв.
- вид на дълга-дългосрочен общински дълг
- цел на дълга-покриване на разходите за преодоляване на последиците от бедственото положение и решаване на множество транспортно-комуникационни проблеми по уличната мрежа на Община Етрополе
- срок за погасяване - 60 месеца
Когато Венета Гергова се обърна с въпрос: "Кои са тези критични участъци за възстановяване и какво наложи това решение?", беше  дадена думата за отговор на ресорния заместник-кмет Стефан Борисов, който изброи следните обекти за възстановяване:
- р.Гноеница /с.Рибарица/, махала Оселна /с.Брусен/, местностите "Бобище " и "Нейков дол" /с.Брусен"/, р.М.Искър /в района на гр.Етрополе/, р.Вранещица, р.Равна /с.Бойковец/, р.Стара река /с.Лопян/, махала "Спиловица" /с.Ямна/, пътя за махала "Горунака".
Уточнено бе, че има още участъци и са подадени още три искания за корекции на речното корито на р.Ябланица и др.
Според Владимир Александров, трябва да се мисли предварително за такива ситуации и да се заложат предварителни средства в бюджета.
Основното предложение беше прието с 10 гласа "за" и 5 "против" /групата съветници от БСП/.
• Съветниците дадоха единодушното си съгласие за възстановяване на земеделски земи на наследници на Дачо Кънов Гергов - поземлен имот в землището на с.Лопян.
• Едонодушно беше прието и предложението за изработване на проект за Подробен устройствен план-План за застрояване за поземлен имот №067036, в м. „Равнището”, землище на гр. Етрополе, във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение за изграждане на сграда и сервиз за товарни автомобили. 
• Също единодушно беше се одобрно и заданието за изработване на проект за Подробен устройствен план-План за застрояване на поземлен имот №237032, в м. „Рибарица”, землище на с. Рибарица, във връзка с промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди.
• Съветниците дадоха предварително съгласие за изграждане на 3 нови горски пътища в землището на с.Брусен с цел превантивна защита от пожари и поддръжка на горските масиви.
• Общинските съветници взеха решение да се даде принципно съгласие на "ВЕЦ-С" ЕООД за реализиране на МВЕЦ "Етрополе-ПВ" 1,2,3 и 4, чрез използване на съществуващите съоръжения - общинска собственост по трасето на довеждащия водопровод, изграждане на водопроводно отклонение за 4 броя МВЕЦ.
С това решение се задължава "ВЕЦ-С"ЕООД да проведе обществено обсъждане, като резултатите се обективират в протокол и същият се представи в ОБС-Етрополе.
• След изказаното положително становище на някои от комисиите, съветниците гласуваха еднодушно предложението за удостояване на Проф.дтн инж.Цоло Вутов със званието "Почетен гражданин на община Етрополе". /Предложението е изведено като отделен материал/.
• Решението по допълнителната т.13 е за одобряване на техническо задание за изработване на ПУП-ПП за трасе на оптичен кабел, преминаващ през поземлен имот, горска територия, частна държавна собственост № 640201, в землището на гр.Етрополе, във връзка с интернет обслужване на Пречиствателна станция за отпадни води "Митсубиши" към рудничен комплекс "Елаците" гр.Етрополе беше прието с гласовете на всички съветници.
Напомняме, че всички решения влизат в сила след определения от Закона едноседмичен период, заради презумпцията за евентуални възражения.