Общинският съвет ще проведе дванадесетото си  редовно заседание на 29.09.2020 г. /вторник/ от 17.30 часа в Малкия салон на Народно читалище „Т. Пеев - 1871”– втори етаж, при следния


ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:


1. Предложение относно: Отчет на бюджета на Община Етрополе към 31.12.2019 г., ВхОБС-223/20.08.2020 г.  Вносител: Димитър Димитров -  Кмет на Община Етрополе


2. Предложение относно: Проект на Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти – общинска собственост и за финансово подпомагане на спортната и спортно-туристическата дейност на територията на Община Етрополе,  ВхОБС-251/17.09.2020 г.  Вносител: Димитър Димитров -  Кмет на Община Етрополе


3. Предложение относно: Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти– общинска собственост през 2020 година, ВхОБС-238/15.09.2020 г.  Вносител: Димитър Димитров -  Кмет на Община Етрополе


4. Предложение относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ I-884, квартал 91 по ПУП на гр. Етрополе, ВхОБС-239/15.09.2020 г.  Вносител: Димитър Димитров  -  Кмет на Община Етрополе


5. Предложение относно: Допускане изменение на подробния устройствен план на село Бойковец в частта на кв.2, ВхОБС-237/15.09.2020 г. Вносител: Димитър Димитров -  Кмет на Община Етрополе


 6. Предложение относно: Допускане на изменение на действащия ПУП-План за улична регулация (ПУР) на улица с о.т. 107-108-109-113 и план за регулация (ПР) за УПИ /парцели/ I, II1767, III1768 и IV1769 в кв. 46 и УПИ /парцели/ IX1780, X1781 и  XI1782 в кв.45 по плана на гр. Етрополе,  ВхОБС-242/15.09.2020 г. Вносител: Димитър Димитров -  Кмет на Община Етрополе


7. Предложение относно: Издаване на Запис на заповед от Община Етрополе в полза на Министерство на околната среда и водите, обезпечаваща авансово плащане по Договор за БФП № BG16M1OP002-2.009-0037-C01 за проект „Преход към кръгова икономика чрез компостиране в домакинствата и в пилотни училища в Община Етрополе“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“  ВхОБС-241/15.09.2020 г.  Вносител: Димитър Димитров -  Кмет на Община Етрополе


8. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Станка Кръстева Христова, ВхОБС-246/17.09.2020 г.  Вносител: Марин Маринов - Председател на ОбС- Етрополе


9. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Боян Христов Ботев, ВхОБС-247/17.09 .2020 г. Вносител: Марин Маринов - Председател на ОбС - Етрополе


10. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Милена Валентинова Иванова, ВхОБС-248/17.09.2020 г. Вносител: Марин Маринов - Председател на ОбС - Етрополе
11. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Цецка Пенчева Йотова, ВхОБС-249/17.09.2020 г. Вносител: Марин Маринов - Председател на ОбС - Етрополе


12. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Атанаска Василева Иванова, ВхОБС-250/17.09.2020 г. Вносител: Марин Маринов - Председател на ОбС - Етрополе


Марин Маринов:  /п/      
Председател на Общинския съвет