На първото извънредно заседание вчера ОбС – Ботевград даде съгласие за продължаване на партньорството между община Ботевград и Сдружение „Разнообразни и равни”. В хода на обсъждането на предложението съветникът Георги Георгиев поиска да се разясни какъв ще бъде ефектът от това партньорство. Вносителят на докладната – кметът Иван Гавалюгов, му припомни, че началото на това партньорство е положено с реализацията на проект по време на неговото кметуване. „Общината не участва с финансови средства”, подчерта Гавалюгов и допълни, че в докладната, предоставена на съветниците, подробно е разяснено за какво става дума. Георгиев обаче не се задоволи с отговора и продължи да пита.


„Не е задължително ефектът да има финансово измерение. По проект на неправителствената организация се осигурява допълнително обучение на децата от ромския етнос, като целта е да се улесни тяхната интеграция. По този проект се заплаща на учителите, които са ангажирани с допълнителното обучение на децата”, заяви в отговор Иван Гавалюгов. Но и това разяснение не удовлетвори съветника Георги Георгиев и той отново повтори въпроса си. „Ползите от този проект са знания и опит, без да се искат пари от общината”, обобщи председателят на ОбС Мартин Тинчев. С това разискването по докладната приключи.


Сдружение „Разнообразни и равни”, с което община Ботевград си партнира от години и има успешно реализирани няколко проекта в образователни институции на територията на общината, има намерение да кандидатства по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” – 2014 – 2020 год. с проектно предложение „Образованието – основна част от интеграцията. Проектът е насочен към приобщаване и интеграция 1100 ученици от първи до седми клас от: ОУ „Васил Левски” – Ботевград, ОУ „Н.Й.Вапцаров”, ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Скравена, ОУ „Отец Паисий” – Врачеш, ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – с. Липница. Дейностите, заложени в проекта, са допълнително обучение по български език за ученици, за който не е майчин, подобряване на образователната среда, в училищата, дейности, насочени към съхраняване и развитие на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда, подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в гимназиален етап и успешно завършване на средно образование, работа с родители, без разлика от етническия им произход, за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието, преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност. Това се посочва в докладната, която бе разгледана в ОбС.