Такса смет за граждани през 2016 г. остава 2 промила, за фирмите с до 500 работници – 6 промила, от 501 до 600 работници - 8 промила, а за тези с над 600 човека персонал – 8,5 промила. Училищата ще плащат годишна такса смет в размер на 12,24 лв. за ученик.
В дневния ред на редовното заседание на Общинския съвет, което е насрочено за 29 декември от 17 часа, ще бъде предложена за обсъждане и гласуване план-сметката за планираните постъпления и изразходваните средства от такса битови отпадъци за следващата година в Община Ботевград. 
В план-сметката се предвиждат приходи в размер на 1 850 000 лева от такса битови отпадъци – 518 000 лева от населението и 1 332 000 от предприятия и фирми.
От предвидените средства 825 840 лева са за услугата „събиране на битови отпадъци и транспортирането им до регионалното депо; 518 000 лв. – за обезвреждане на битови отпадъци в депото, включително и за отчисления по Закона за управление на отпадъците; 506 160 лв. – за поддържане чистота на териториите за обществено ползване, показва план-сметката на общината за 2016 година.