На днешното редовно заседание на Общински съвет – Ботевград, което ще се проведе от 17 часа в малкия салон на читалище „Христо Ботев”,  ще бъде обсъдена и подложена на гласуване докладна, касаеща общинското акционерно дружество „Балкангаз 2000”. Докладната съдържа няколко точки: Да се внесе искане в Съвета на директорите на Балкангаз 2000” за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството при следния дневен ред: промени в числеността и състава на Съвета на директорите и промени в Устава на акционерното дружество; упълномощава като представител на Община Ботевград в Общото събрание на акционерите на „Балкангаз 2000” АД Иван Александров Гавалюгов – кмет на Община Ботевград; Възлага на представителя на общината да гласува по точките от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите по следния начин: Увеличава броя на членовете на СД на „Балкангаз 2000” от три на пет члена; Освобождава от СД  на „Балкангаз 2000” Мария Гаврилова Накова и Евелина Кръстева Канзова – Цветанова; Избира Съвет на директорите на „Балкангаз 2000”, който е в петчленен състав; Да предложи и гласува „за” промени в Устава на акционерното дружество.
Проектът за решение е внесен от общинското ръководство с мотива: „С цел осъществяване системен и ефективен контрол за подобряване финансовото състояние и икономическите показатели на „Балкангаз 2000” АД и осигуряване прозрачност в управлението и дейността на дружеството, Община Ботевград, като притежател на 98, 99% от акциите на същото, е необходимо да поиска свикване на Общо събрание с цел промяна в Устава на дружеството, числеността и състава на Съвета на директорите и избиране на нов представител на общината в Общото събрание.”.