В изпълнение на изискванията на чл.84 на Закона за публичните финанси и във връзка с чл.29 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ботевград, кметът Иван Гавалюгов е насрочил обществено обсъждане на проектобюджета за 2016 год. на община Ботевград. Обсъждането ще се проведе на 18.01.2016г. от 17:00 часа в бившата ритуална зала, която се намира на партера в сградата на общинската администрация.