За днес - 25 януари 2016 година, е насрочено Общото събрание на БК Балкан. Провеждането му е свързано с подадените и депозирани оставки на членове на настоящия Управителен съвет. То ще бъде в малкия салон на Читалище "Христо Ботев" с начален час `18.30.


Общото събрание бе обявено в края на миналата 2015 година. Ето пълният текст на съобщението за провеждането му, както и  неговият дневен ред.


Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Баскетболен Клуб Балкан”, вписано в регистъра на юридически лица с нестопанска цел към Софийски Окръжен Съд, по ф.д.№4011/1992 год., с БУЛСТАТ 131176435,  на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква  по инициатива на Управителния съвет на Сдружението Общо събрание на членовете на Сдружението на 25.01.2016 г., в 18:30 часа, в  малък салон на читалище Христо Ботев 1884, при следния дневен ред:


 


1.Одобряване на финансов отчет на Сдружението за 2015 г.


2.Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет  на Сдружението за дейността им през 2015 год.


3.Освобождаване на членове на Управителния Съвет и избор на нови членове на Управителния Съвет.


4.Избор на Председател на Управителния съвет.


5.Освобождаване на членове на Контролния съвет и избор на нови членове на Контролния съвет на Сдружението.


 


 


При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ  и чл.24, т.24.1 от Устава на Сдружението Общото събрание ще се проведе същия ден в 19:30 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.


Материалите, свързани с дневния ред са на разположение на членовете на Сдружението всеки работен ден в адреса на управление на Сдружението. „


                                                                               


 


С уважение:               


/ Георги Георгиев – Председател на УС/