На извънредната сесия утре – 16 февруари, кметът на община Ботевград Иван Гавалюгов ще внесе за обсъждане и гласуване Програма за управление на Община Ботевград през мандат 2015 – 2019 година. Тя включва пет приоритета, като в рамките на всеки от тях са описани конкретни дейности за изпълнение през следващите четири години.


Ето и пълния текст на Програмата:


Програмата за управление и  развитие  на общината е стратегически документ, очертаващ най-благоприятните насоки за развитие, базирани на приемственост, познание за наличните ресурси и техните възможности, нуждите и очакванията в контекста на променящата се икономическа, социална и екологична среда и съобразен с действащата нормативна рамка.
Тя представлява отправна точка за насочване на усилията на общинското ръководство и всички заинтересовани страни в общината за постигане на целите на това развитие и по този начин да превърне стратегическото планиране в основен действащ инструмент за развитието на нашата община.


Цел на програмата за развитие е тя да бъде практическо средство и методическо ръководство за управление на общината  в средносрочен план.


Програмата  се изготвя в изпълнение на чл.44,ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и   съобразена  с  изготвените: „Общински  план за  развитие на община  Ботевград“ в периода 2014 – 2020 година” приет с решение №253/2013 година на Общински съвет – Ботевград и Интегриран план  за градско възстановяване и развитие на гр.Ботевград 2014-2020 година приет с решение №282/18.12.2014 година на Общински съвет-Ботевград.


Управлението на Община Ботевград през мандат 2015-2019 година ще бъде насочено в изпълнение на следната
                         
ЦЕЛ:


Община Ботевград - привлекателно  и уютно място за живот, труд и отдих на гражданите, с развити инфраструктурни, икономически, културно-образователни условия и перспективи за развитие и съхраняване на човешките ресурси и насърчаване на младите хора да продължат своето лично и професионално развитие в ботевградска община. Утвърждаване на Община Ботевград като атрактивно място за бизнес и инвестиции,    община на реда и сигурността.
 


Приоритети:


Приоритет 1. Привличане на инвестиции, финансова стабилност и контрол на разходите;


Приоритет 2. Подобряване и развитие на  модерна инфраструктура в община Ботевград, като    фактор за създаване и развитие на индустриални звена и зони ,усъвършенстване на жизнената и  бизнес средата  за   привличане и задържане на младите хора и съхраняване на човешките ресурси;


Приоритет 3. Подобряване административното обслужване  и осигуряване  на по-добър  обществен ред и сигурност на населението;


Приоритет 4. Осигуряване на по-добри условия за спорт, отдих и туризъм;
 
Приоритет 5. Опазване на  природното и културно  наследство, чиста  околна среда , съвременно здравеопазване , развитие на подходяща социална среда и възможности за културно и образователно развитие в община Ботевград;
ПОДХОД ПРИ ИЗБОРА НА КОНКРЕТНИ МЕРКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ:
• Ефикасност при разходването на публични средства и при разпореждането с общински  активи;
• Отговорно отношение към проблемите и интересите на жителите на общината;
• Възможност за ефективно привличане на средства от ЕС чрез европейските фондове, както и на национално финансиране чрез средства от национални програми или директна държавна субсидия;
• Откритост и прозрачност на управлението;
• Диалогичност при вземане на решения;


I.Инвестиции и публични финанси
- Подмяна на водопроводната и канализационната мрежа и съоръжения  в гр. Ботевград и селата .Задълбочено  проучване и анализ на възможностите за осигуряване на финансиране с европейски средства  в новия програмен период . Широко обществено обсъждане на целесъобразността и необходимостта от прехвърляне на  общинските ВиК активи към ВиК асоциация София област, с цел участие в европейски програми за финансиране на  проект за подмяна на водния цикъл на общината с европейски средства.
- Максимално използване  на всички възможности за програмно финансиране на проектен принцип.
- Въвеждане на стриктен контрол по събираемостта на местни данъци и такси.
- Сключване на договор със специализирани фирми за събиране на просрочени задължения.
- Размерът на местни данъци и такси да бъде съобразен с реалните разходи по осъществяване на съответстващите им и практически осъществяващи се дейности. Ще бъде разработена  по-справедлива методика за определяне на такса „Битови отпадъци”. Дългосрочната ни цел е Общината да увеличи приходите си на база непрекъснато увеличаващи се данъчни субекти, а не на база високи данъци и такси за малък брой бизнес организации и намаляващо население.
Законосъобразно   изразходване на   тези приходи само и единствено за сметосъбиране, сметоизвозване, депониране и поддържане чистотата на обществените пространства на територията на общината.
- Своевременно актуализиране на   Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Обшина Ботевград.
- Промяна в процедурата за провеждане на публични търгове и конкурси, като от тайни, те  да  станат открити с възможност за публично наддаване след отваряне на първоначално предложените цени.
- Постоянен контрол  на съществуващите условия за ползване (безвъзмездно или под наем) на общинска собственост и прекратяване на неизгодните договори  за общината или такива, които не се ползват по предназначение.
- изграждане на инсталации на системи за топло и електрическа енергия от възобновяеми източници на по големи общински обекти.
- обстойно запознаване и анализиране на дейността и социалната значимост и необходимост на всяко едно общинско търговско дружество и общинско предприятие и  изработване на стратегия за оптимизиране и подобряване  на тяхната дейност.


ІІ. Развитие на  модерна инфраструктура в община Ботевград подобряване на бизнес средата , програми  за задържане и привличане на младите хора и съхраняване на човешките ресурси
- Провеждане политика насочена към изграждане и поддържане на модерна инфраструктура.
- Създаване на ново общинско предприятие за благоустройство и комунално стопанство за изпълняване на по - качествено  сметосъбиране, сметоизвозване,  поддържане чистотата на обществените пространства на територията на цялата община– улици, площади, паркове и градини, междублокови пространства и други обществени площи;; поддръжка и ремонт на улично, парково, площадно и друго осветление и др.
-Поддържане и подобряване пътната инфраструктура, постоянен контрол и поддържане на знаковото стопанство на територията на община Ботевград
- Създаване на проектна база за целево подобряване на инфраструктурната достъпност до съществуващи и нови индустриални звена и зони, кандидатстване за осигуряване на финансиране,  привличане на  инвеститори
- Изграждане на мащабно видеонаблюдение, както в град Ботевград, така и във всички села 
- Ремонт на площадно пространство 
- Обновяване на зелените площи в целия град, прекратяване на практиката за асфалтиране на тротоарите. 
- изграждане  и поддържане  улично осветление с по-модерни и
енергоспестяващи лампи с цел осигуряване на осветеност редовно през цялата нощ
- поддръжката на пътната мрежа чрез цялостно преасфалтиране само при сменени подземни комуникации и най вече водопровод.
- приоритетно изкърпване на дупки по натоварените  артерии и пътища, които от години стоят неасфалтирани след изкопни дейности.
- създаването на възможност за равен достъп до всички обществени и административни сгради на хората в неравностойно положение, както и свободното им придвижване в целия град.
- Цялостна реконструкция  и обновление  на градския парк  и превръщането му  в предпочитано място за отдих и почивка за гражданите.
- Предприемане на действия за придобиване на парка  на техническия университет с цел благоустрояването му и превръщането му в предпочитано място за отдих на жителите на град Ботевград
- създаване на ефективна система за ремонт и възстановяване на площи - общинска собственост
- Благоустрояване  на сгради чрез  ОП „Региони в растеж” и Националната програма за енергийна ефективност
-  Изготвяне и изпълнение  на интензивна  програма за привличане на инвеститори и изграждане на бранд ”Ботевград” като дестинация за инвестиции
- Изготвяне и изпълнение на програма за задържане на младите хора и привличане на нови жители в Община-Ботевград.
- Изпълнение на заложените дейности в Интегрирания план  за градско възстановяване и развитие на гр.Ботевград 2014-2020 година


ІІІ. Средства и начини за  подобряване  административното обслужване и осигуряване на по-добър  обществен ред  и повишаване сигурността на гражданите:


Администрация
•  Оптимизиране състава на общинската администрация.
•  Внедряване на съвременни информационни системи за работа на публичната администрация
- Закупуване  нов софтуер с повече функционални възможности с цел повишаване ефективността на работата на общинската администрация по отношение  качеството на обслужване.
•  Въвеждане на конкурсен принцип с реални  критерии на оценка при назначаване на служителите в администрацията, както в Общината, така и в кметствата
•  Максимално съкращаване на сроковете за обслужване на граждани и фирми, като за целта се  определи  общински служител, който да контролира и координира процеса на придвижване на документацията между съответните дирекции,отдели и звена  на Общинската администрация при извършването на всяка административна услуга
•  въвеждане на електронна система за подаване на сигнали за проблеми и нередности
•  Разкриването в общинската администрация на изнесено работно място на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
-  Повишаване на административния капацитет чрез включване на служителите  в обучителни семинари


Обществен ред и сигурност
- Създаване на  Дирекцията "Обществен ред и сигурност”
- назначаване на необходимия брой инспектори по опазване на обществения ред и охрана сигурността на гражданите, които:
- да бъдат оборудвани с необходимите екипировка и технически средства, включително с патрулни автомобили
- да патрулират денонощно на територията на цялата община по определен график, и особено в районите с повишена концентрация на посегателства срещу общинска собственост, нарушения на обществения ред и сигурността на гражданите, като предприемат нормативно предвидените действия и мерки за опазване на обществения ред и сигурността
- да предприемат необходимите нормативно уредени мерки за улавяне и
въвеждане в съответните заведения на безстопанствени животни, свободно
движещи се в границите на урбанизираните територии  и създаващи пряка или косвена заплаха за сигурността на гражданите.
- изграждане на общински охранителни пунктове в зоните с особено повишена концентрация на нарушения на обществения ред и сигурността на гражданите
- значително увеличаване на общинските обекти и публичните зони, в които да бъдат изградени системи за видеонаблюдение
- изграждане на електронна платформа за подаване и  обработване на сигнали за нередности и нарушения на обществения ред на територията на общината
- изграждане на общински център за контрол и наблюдение на обществения ред и сигурността, в който да се извършва:
- денонощен мониторинг на общинските системите за видеонаблюдение, изградени на територията на общината
- записване и обработване на получените сигнали за  нарушения на обществения ред, сигурността и безопасността на гражданите
- мониторинг и обработване на сигналите, получени чрез електронната платформа за получаване на сигнали за нарушения на обществения ред и сигурност
- денонощен контакт и взаимодействие с органите на МВР и частните охранителни фирми, извършващи дейност на територията на общината
- предприемане на мерки и действия в засилено взаимодействие с ДГС – Ботевград, новосъздадената  дирекция за контрол по обществения ред и съдействие от населението  за ограничаване  до минимум незаконното изсичане на  горите в  общината.
- повишаване чувството за сигурност на гражданите чрез политики за превенция и контрол на противообществените прояви, превенция на детската престъпност и зависимости;
Осъществяване  постоянен  контрол  за спазване на Наредба №1:
-спазване на ограниченията за вечерен час на учениците и посещенията на
питейни заведения, сервиращи алкохол, от малолетни и непълнолетни
- спазване на ограниченията за пределно допустими нива на шум от заведения и  жилищни имоти на граждани
- спазване на правилата за движение по пътищата в частта за паркиране на
моторни превозни средства на забранени за това публични места.
•  ограничаване на посегателствата върху общинско имущество
•  намаляване на случаите на посегателства срещу личността на публични места.
• контрол и ограничаване  на случаите на свободно разхождащи се безстопанствени животни, създаващи непосредствена заплаха за сигурността и спокойствието на гражданитеІV. Спорт, отдих и туризъм
- Обновяване и реконструкция на спортни площадки, спортна зала „Балкан“ и стадион „Христо Ботев“ с акцент върху възможността за масов спорт
- Изграждане на тренировъчна зала с хотелски комплекс и възстановителен център до зала „Арена Ботевград, както и изграждането на прилежащ паркинг, който да обслужва спортните обекти в югозападната част на Ботевград
-  Инвестиране в спорта за кариерно развитие на младите  хора.
- Изграждане  на открити обществени спортни площадки по съвременна технология, с актуално спортно оборудване и спортна настилка и които да отговарят на изискванията за безопасност
- Осигуряване  условия за практикуване на различни видове спорт – футбол, баскетбол, волейбол, тенис на корт, плуване, здравословно бягане, колоездене, фитнес на открито и други.
- Изграждане  във всяко населено място в общината, съобразно потребностите на неговите   жители подходящи спортни съоръжения
- Изграждане по едно футболно игрище с изкуствена тревна настилка, както и едно баскетболно игрище, оборудвано със съвременни аксесоари и изкуствена настилка в ЖК”В.Левски” и ЖК”Саранск” гр.Ботевград
- Модернизиране училищната спортна инфраструктурата   с цел да се предостави необходимите подходящи условия за спорт на своите ученици.
- Реконструкция и обновлението на градския парк. Основната идея е паркът да се превърне в предпочитано място за отдих и почивка за гражданите, и любимо място за игра на децата.,  в  място,което максимално  да  ги доближи до естествената природна среда, с много зелени площи, дървета, цветни алеи.
-Изграждане за най-малките жители на общината на  игрална зона, оборудвана с най-различни уреди, детски игрални конструкции и съоръжения, които да дават възможност чрез забавлението от играта да се развива и тяхната физическа активност и способности.
- Изработване и реализиране на ясна и справедлива система и методика за финансиране на спортните клубове, регистрирани и развиващи дейност на територията на община Ботевград
- Финансиране и организиране на дейности и мероприятия за развитие на масовия  спорт и спорта сред подрастващите.
- реконструкция и ремонт на детските площадки на територията на общината и привеждането им  във вид отговарящ на нормативните изисквания
Превръщане на Ботевград в привлекателна дестинация за туризъм.
- Ремонт на паметника-костница на Ботевите четници в с. Скравена
- Възстановяване на пътя до Врачешкия манастир 
- Изграждане на електронен пътеводител за туристи – открити терминали.
- Ремонт и обновяване на Зелинския манастир
- Рехабилитация на пешеходната алея от чешмата до бившето ТКЗС до зелинския манастир
- Изработване и реализиране на рекламна стратегия за популяризиране на
забележителностите на ботевградска община.
-изграждане на велоалеи в града и в посока в.з. Зелин , с. Врачеш и Трудовец
- Предоставяне за целогодишно  ползване изградената Почивна база  в м „Урвич”  с. Боженица, чрез изготвяне на атрактивни  туристически пакети


V.Образование,култура. Здравеопазване и социални дейности
- Образованието – приоритетна  дейност в общината. Общината ще работи в тясно сътрудничество  с педагогическата колегия за осигуряване равен достъп и качествено образование за всички деца
- Обновяване и развитие на материалната база на училищата и детските градини на територията на общината с цел подобряване на съществуващите условия и изграждане на успешна местна образователна политика.
- Обезпечаване на безопасни условия за обучение и възпитание на всички деца и ученици.
- Поддържане на информационна база за деца от малцинствен произход,подлежащи на задължително обучение и осъществяване пълен контрол върху посещенията им в училище.
- Разработване на общинска програма за  децата в неравностойно положение,деца със специфични  образователни потребности,деца в риск,лишени от родителски грижи,деца на родители с ниски доходи.
- Разширяване условията за насърчаване и развитие на извънкласни и извънучилищни дейности, целодневно и целогодишно ангажиране на децата и учениците в читалищата и  новосъздадени младежки клубове.
- Провеждане на последователна политика за подпомагане ( награди) на талантливи и изявени  деца  и  учащи  в  областта  на образованието,  художественото  и  научно-техническото творчество, фолклора и спорта.
- Осъществяване партньорство с бизнес средите, основано на изискванията и потребностите на общината от квалифицирани специалисти. Съдействие за разкриване паралелки с привлекателни и търсени профили и специалности в училищата от гимназиален етап.
- Изваждане на Младежкия дом от списъка на имотите, обявени за продажба и превръщането му в общински младежки център за извънкласни дейности и обучение. 
- Стимулиране създаването и подпомагане на извънкласните форми на обучение. 
- Създаване на общински младежки център в който, да се развиват допълнителни и алтернативни форми на обучение, да се развива свободното и креативно мислене .


Култура
▪ Съхраняване културно-историческото наследство и фолклор и включване в програми за развитие на културния туризъм.
▪ Продължаване културната традиция и разширяване обема на културните инициативи.
▪ Поетапно  извършване ремонти на материално-техническата база на читалищата.
▪ Търсене на алтернативни източници за финансиране културната дейност чрез включване в национални проекти и международни програми и задълбочаване на връзките бизнес-култура на местно ниво.
- Създаване на музей на Стамен Панчев 
- Организиране и създаване на   градска художествена галерия 
- Обществено обсъждане и реализиране на идеята за изграждане на етнографски комплекс , в който да бъдат пресъздадени бита, духа и традициите на старите жители, населяващи територията на днешен Ботевград
- Пълноценно  оползотворяване чрез иновативни практики на наличните ресурси в сферата на културата
- Участие в национални програми за опазване на историческото наследство


Здравеопазване.
Община Ботевград  ще продължи да бъде ангажирана с провеждане на активна политика  за гарантиране на здравеопазването  на  територията  на общината 
-Кандидатстване  по програми за  европейско финансиране за ремонт и  модернизация на  материалната база на общинската болница и оборудване със съвременна апаратура;
- Реконструкция и обновяване на сградата на доболничната помощ.
- Ремонт на кухненския блок в МБАЛ”Ботевград”
- Осигуряване функционирането на денонощна аптека .
-Гарантиране на качествени здравни услуги в детските ясли и градини;
-Осигуряване безвъзмездно помещение за  дейността на  Сдружение „Онкоболни и приятели”-Ботевград
- Провеждане на активна политика за здравословно хранене на децата в училищата;
- Разкриване  на дневен рехабилитационен център за  деца с увреждания


Социални дейности
- Запазване на съществуващите социални услуги на територията на Община Ботевград  и разширяване на обхвата на предоставяните в тях дейности
-Запазване на практиката общината да кандидатства за държавна целева субсидия за покриването на разходите за нерентабилни автобусни транспортни линии, с което да има възможност да предоставя безплатни карти за превоз на пенсионерите.
- Осигуряване на безплатни карти за учениците  до 18 години на територията на общината
- подпомагане на жените от община  Ботевград, родили дете, като общинските средства за подпомагане нуждите за  отглеждане на новородено се изплащат в едномесечен срок след приемане и одобряване на необходимата документация, удостоверяваща правото на ползване и размера на помощта
- Промяна в политиката на субсидиране на таксите за посещение на детски заведения. Приемане на принципа на диференцираното подпомагане, базирано на доходите и социалния статус на подпомаганото семейство
- Разкриване на дневен център и център за рехабилитация и интеграция за деца с увреждания 
- Подсигуряване на храна  за възрастните хора чрез социален патронаж
-Разкриване на нови социални услуги, с цел обхващане на голяма част от хората, нуждаещи се от подкрепа.


Програмата за управление на Община  Ботевград за периода 2015 – 2019 г. е динамичен документ, чието реализиране в съответствие на Закона за местното самоуправление и местната администрация ще бъде отчитано на годишен период, ще бъде извършван сериозен анализ  на  проблемите и трудностите пред изпълнението на конкретните мерки и ще бъде подлагана на актуализиране.