Общинският съвет ще проведе 9-то редовно заседание на 26.04.2016 г. /вторник/, от 17.30 часа, в залата на Общинска администрация - втори етаж при ДНЕВЕН РЕД:
 
1. Предложение относно приемане на Отчет за предоставените мерки по Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2015 година в община Етрополе и Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2016 година в община Етрополе - Докл.: Кметът на общината
2. Предложение относно приемане на годишния финансов отчет на „МИР-И" ЕООД гр. Етрополе за 2015 г. -  Докл.: Председателят на Комисията по бюджет, финанси, търговия, съобщения, местни данъци в такси
3. Предложение относно приемане на годишния финансов отчет на „Медицински център I - Етрополе" ЕООД за 2015 г. -  Докл.: Председателят на Комисията по бюджет, финанси, търговия, съобщения, местни данъци и такси
4. Предложение относно приемане на годишния финансов отчет на „МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев" Етрополе" ЕООД за 2015 г. -  Докл.: Председателят на Комисията по бюджет, финанси, търговия, съобщения, местни данъци и такси
5. Предложение относно изменение на предмета на дейност на „МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев" Етрополе" ЕООД -  Докл.: Кметьт на общината
6. Предложение относно отпускане на краткосрочен банков кредит-овърдрафт по бюджета на община Етрополе за 2016 г. -  Докл.: Кметът на общината
7. Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2016 г. -  Докл.: Кметът на общината
8. Предложение относно разпореждане с имот - частна общинска собственост - УПИ IV - „За училище и общежитие", кв. 27 по ПУП на с. Ямна -  Докл.: Кметът на общината
9. Предложение относно разпореждане с имот - частна общинска собственост - 'УПИ XXI - Детски дом, кв. 31 по ПУП на с.Брусен -  Докл.: Кметът на общината
10. Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот УПИ IV - „За обществено и делово обслужване, кв. 73 по ПУП на ЦГЧ на град Етрополе -  Докл.: Кметът на общината
11. Предложение относно предоставяне за възстановяване на земеделски земи на наследниците на Иван Николов Симеонов -  Докл.: Кметът на общината
12. Предоставяне за възстановяване на земеделски земи на наследниците на Васил Станев Вутев -  Докл.: Кметът на общината
13. Предложение относно одобряване на обема дървесина за продажба по ценоразпис от горски територии, собственост на Община Етрополе -  Докл.: Кметът на общината
14. Предложение относно проект на Църква „Свети Великомъченик Георги" по подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. -  Докл.: Кметът на общината
15. Предложение относно удостояване на Йоан Даниелов Димитров с Почетен знак „За граждански принос" на община Етрополе -  Докл.: Кметът на общината