Общинският съвет се събира на осмо редовно заседание на 30.05.2017 г. /вторник/ от 17.30 ч., в залата на Общинска администрация - втори етаж при


ДНЕВЕН РЕД:
1.  Предложение относно проект на Наредба за условията и реда за записване , отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Етрополе Докл.:Кметьт на общината
2.  Предложение относно приемане на Отчет за предоставените мерки по програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2016година в Община Етрополе и Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2017 година в Община Етрополе Докл.:Кметът на общината
3.  Предложение относно откриване на една щатна бройка към функция "Почивно дело, култура и религиозни дейности" Докл.: Кметът на общината
4.  Предложениеп относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2017 г. Докл.:Кметът на общината
5.  Предложение - относно: Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2017 година Докл.: Кметът на общината
6.  Предложение  относно предоставяне за безвъзмездно управление на недвижим имот- частна общинска собственост на Агенция по заетостта за нуждите на Дирекция"Бюро по труда" Ботевград - филиал Етрополе Докл.: Кметът на общината
7.  Предложение относно отдаване под наем на недвижим имот-частна общинска собственост за поставяне на преместваем обект – павилион Докл.: Кметът на общината
8.  Предложение относно изменение на Решение №42/30.03.2017г., /Протокол №4/ Докл.:Кметът на общината
9.  Предложение относно разрешение за изменение на действащия подробен устройствен план - план за регулация /ПУП-ПР/ на с, Рибарица в частта на УПИ /парцели/ ІІІ-169, ІІІ-170В кв.6, на поземлен имот №318 до кв.б и ,0209 създаване на нова улица-тупик с о.т. 42а - о.т. 426 Докл.: Кметът на общината
10.  Предложение относно предоставяне на парична помощ на Цветина Цветомирова Цанкова Докл.: Председателят на ОбС
11.  Предложение относно предоставяне на парична помощ на Стефан Енчев Илков
Докл.: Председателят на ОбС
12.  Предложение относно предоставяне на парична помощ на Маруся Богданова Василева Докл.: Председателят на ОбС
13.  Предложение относно предоставяне на парична помощ на Елена Георгиева Петрова Докл.: Председателят на ОбС