На 30.05.2019 г. /четвъртък/ от 17.30ч., се проведе петото редовно заседание на Общински съвет Етрополе в присъствието на 16 съветника, като по уважителни причини отсъстваше Владимир Александров.
В предварително обявения дневен ред настъпи промяна, като отпадна т.8.
Предложенията бяха докладвани от кмета Димитър Димитров и от председателя на Общинския съвет Марин Маринов.


• Съветниците приеха Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №15 за регистрация и отглеждане на селскостопански животни в Община Етрополе.
• Приеха направеното предложение за изменение и допълнение на Решение №1/29.01.2019 г., Протокол №1 на Общинския съвет – Етрополе, които са относно финансови средства, засягащи различни общински дейности и направления.
• Приеха Отчета за предоставените мерки по програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2018 година в Община Етрополе и Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2019 година в Община Етрополе.
Общият брой на подкрепените деца по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2018 г. в Община Етрополе от общо 5-те искания са 53 деца. Общата стойност на предоставените мерки е в размер на 1550.00 лв.
• По предложение на вносителя по т.4 се изменя и допълва Решение № 13/29.01.2019 г., Протокол №1, за определяне списъците на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища и категории.
• Съветниците решиха да се даде съгласие да се извърши продажба, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на недвижим имот-частна общинска собственост, актуван с АЧОС № 223/30.11.2000г., включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2019г.
• С решението по т.6 се прехвърля безвъзмездно в собственост на държавата чрез дарение на недвижим имот /полски път/ - частна общинска собственост, за изпълнение на инвестиционните намерения на "Югозападно държавно предприятие" ДБ Благоевград, като в договора да се запише, че община Етрополе и населението на общината запазват правото си да ползват полския път, без да се ограничават правата им.
• По т.7 се взе решение да се учреди в полза на "Елаците Мед" АД, възмездно право на прокарване на подземен кабел за изграждане на обект „Оптичен кабел за интернет обслужване на Пречиствателна станция за отпадни води „Митсубиши” към РК „Елаците”, находяща се в поземлен имот № 640435, землище на гр. Етрополе”, преминаващ през имоти, публична общинска собственост, находящи се в строителните граници на гр. Етрополе .
• Съветниците одобриха предложенията за отпускане на парични помощи на нуждаещи се граждани.