На извънредната сесия, която се проведе вчера /14 юни/ , Общински съвет Ботевград подкрепи предложенията на общинското ръководство, като даде съгласие за:


Предприемане на действия за одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за „Реконструкция на водопроводна мрежа в Ботевград, етап 1” в обхват, съгласно проекта.  Той е изготвен от „ВиК Бебреш” ЕООД на базата на извършени проучвания, измервания, наблюдения и заключения за състоянието на водопроводната мрежа в Ботевград в експлоатационни условия. С проекта ще се даде начало на поетапна рехабилитация на цялата водоснабдителна система в града; 


Определяне на трасе на техническа инфраструктура за обект „Проектно трасе на довеждащ водопровод за водоснабдяване от съществуващ водопровод  в село Литаково до пречиствателна станция за питейни води в село Скравена върху земи от общинския поземлен фонд, представляващи публична и частна общинска собственост. Общината дължина на трасето е 4 127 метра. За да осигури средства за изграждане на водопровода, община Ботевград ще кандидатства с проект по програмата за развитие на селските райони;


Изменение на ПУП – План за регулация и Пран за застрояване на УПИ I – Градски парк, като от същия се образуват два самостоятелни урегулиране поземлени имота, като единият ще бъде отреден за изграждане на паркинг. „При провеждане на спортни прояви на стадиона, както и в многофункционална спортна зала „Арена Ботевград”, както и други прояви в градския парк, е доказана необходимостта от създаване на места за паркиране на превозни средства”, се посочваше в докладната до ОбС;


Кандидатстване на община Ботевград, като партньор на Асоциацията на пчеларите „Кованлък”, Сърбия, с проект  Bee Friendly по образователна програма „Еразъм+” .  Дейностите, предвидени в проекта, са: Младежки обмен, чиято цел е да събере млади хора от България, Сърбия, Гърция, Македония и Словакия, които ще вземат участие в различни мероприятия, фокусирани върху пчелите – какво се изисква да станеш пчелар, как се добива пчелен мед, как да помогнем на пчелите в нашите ежедневни дейности и друг.; изработване на стратегически документ /план „Общини – приятели на пчели”, който ще включва изследвания за най-добрите практики в опазване на пчелите и дивите опрашители, в него ще бъдат набелязани и мерки за опазване на пчелите ; разработване на наръчник, който ще съдържа важна информация за пчелите;  кръгла маса с участието на младежи, НПО-та, общини, публични власти, пчеларски организации и др.; информационна и пояснителна кампания за инициативата; заключителна конференция; 


Сътрудничество между община Ботевград и сдружение „Разнообразни и равни” за реализиране на одобрено проектно предложение „Образованието – основна част на интеграцията” по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. По проекта ще бъдат обхванати 1100 деца от първи до осми клас в ОУ „Кирил и Методий” – с. Скравена, ОУ „Отец Паисий” – с.Врачеш; ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – с. Липница; ОУ „Н. Й. Вапцаров” – Ботевград и ОУ „Васил Левски” – Ботевград.


„Проектът включва интеграционни мерки, които не са само за деца от ромския етнос”, подчерта Радостин Манов – председател на Управителния съвет на сдружението. Пред  ОбС Ботевград той уточни, че от общия брой на децата 500 ще бъдат от ромски етнос, а останалите 600 са от неромски. Целевата група е предложена от директорите на изброените учебни заведения. По проекта се предвиждат срещи, на които ще бъде предоставена повече информация за дейностите по него. Срокът на реализация на проектното предложение е две години. Размерът на одобрените средства е 845 000 лв.