На 28 март се проведе 3-то редовно заседание за 2019 година на Общински съвет – Етрополе. На заседанието присъстваха 16 общински съветника. По уважителни причини отсъстваше Венета Гергова (от ПП ГЕРБ).
Материалите докладва кметът Димитър Димитров.
Към дневния ред беше добавена допълнителна, 26 точка: предложение  относно Обновяване на недвижим имот - публична общинска собственост за частна общинска собственост.


1. Предложение относно:  Приемане на мониторингов доклад за отчитане изпълнението на общински план за интегриране на ромите в община Етрополе (2014-2020 г.) през 2018 г. 
Мониторингов доклад за отчитане изпълнението на общински план за интегриране на ромите в община Етрополе (2014-2020 г.) през 2018 година беше приет с 14 гласа „за“ и 2 гласа „въздържал се“ (Владимир Александров и Васил Георгиев от ПП БСП).  Мониторинговият  доклад е разработен въз основа на задълбочен анализ на потребностите и възможностите за социално включване на ромската общност. Целта е чрез систематично събиране и анализиране на информация да се следи за постигането на измерими резултати от дейностите по изпълнението.
Населението на Община Етрополе към 31.12.2018г. по постоянен адрес е както следва:
- гр.Етрополе-11 418
- с.Бойковец-55
- с.Брусен-126
- с.Горунака-7
- с.Лопян-291
- с.Лъга-193
- с.М.Искър-377
- с.Оселна-10
- с.Рибарица-178
- с.Ямна-142
Около 80% от общия брой ромско население е съсредоточено предимно в гр.Етрополе. В селата на общината живеят около 12% от ромите, съсредоточени предимно в селата Малки Искър, Лъга и Лопян. На територията на общината са обособени четири на етнически малцинства. 


2. Предложение относно:   Одобряване на Годишен доклад за наблюдението на изпълнението за 2018 г. на Общинския план за развитие на Община Етрополе 2014-2020 г.
Одобриха го със 16 гласа „за“.


3. Предложение относно: Изпълнение на т. XVIII, 2 от Решение №1 от 29.01.2019 г.,
/Протокол №1/ на Общински съвет Етрополе. 
И тази точка беше приета с мнозинство  от 16 гласа. С Решението се приема разпределението на средствата по второстепенните разпоредители във функция „Образование“.


4. Предложение относно: Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти–общинска собственост през 2019 година.    
 Приеха я със 16 "за". В Раздел IV. – „Описание на имотите, с които Община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, към т. 4.2. „Имоти – частна общинска собственост, с които общината има намерение да извърши продажба, без провеждане на публичен търг или конкурс“ се добавя: „4.2.1. Застроен УПИ XI – 212, квартал 43 по подробния устройствен план на с. Бойковец, с площ от 1030 кв.м., актуван за частна общинска собственост с АОС №659/22.07.2004 г., вписан в Служба по вписванията под №151, том 2, ок 386,  вх. Рег.№ 437 от 19.08.2004 г.


5. Предложение относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската  част от УПИ VIII – 1940,  квартал 130 по ПУП на гр. Етрополе.
Предложението беше прието със 16 гласа „за“.


6. Предложение относно: Учредяване  безвъзмездно право на преминаване през ПИ /поземлен имот/ №093036, находящ се в землището на с. Лъга – публична общинска собственост, за осъществяване на достъп до ПИ /поземлен имот/ №093053, находящ се в землището на  с. Лъга.
Единодушно беше приета и тази точка. 


7. Всички съветници дадоха съгласие да се извърши продажба, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на недвижим имот-частна общинска собственост поземлен имот №062055, находящ се в землището на гр. Етрополе, местност „Турски гробища”.


8. Предложение относно: Предоставяне за възстановяване на земеделски земи на                  
наследници на Петър Стоянов Делибашев.  
За това предложение гласуваха 13 гласа „за“, 2 гласа „въздържал се“ (Васил Георгиев и Лъчезар Лазаров от ПП БСП) и 1 глас „против“ Цветолюб Пенчев (от  ПП БСП). 


9.  С мнозинство беше прието предложението по точка 9 от дневния ред относно Разпореждане с имот – частна общинска собственост: Продажба на реална част от урегулиран поземлен имот XXI, квартал 31 по подробен устройствен план на село Брусен. Имотът е актуван с АЧОС №1334/07.01.2013 г. Реална част в размер на 1433 кв.м. от недвижим имот с пл. № 285, попадащ в урегулиран поземлен имот XXI с отреждане за Детски дом, квартал 31 по подробния устройствен план на с. Брусен, целият от 5561 кв.м. с неуредени сметки по регулация, заедно с построената в него сглобяема сграда тип „Пионер“ със застроена площ от 320 кв.м.  Утвърждава се начална тръжна цена равна на пазарната оценка за имота изготвена от независим оценител на имоти в размер на 16570.00 лв. без ДДС със стъпка на наддаване – сума в размер на 500.00 и депозит за участие в размер на 1000.00 лв. при данъчна оценка на имота в размер на 4730.00 лв. ДДС да се начисли само върху стойността на земята от 14330.00 лв.


10. Точка 10 беше приета също със 16 гласа „за“, относно Възмездно придобиване на право на собственост върху недвижими имоти №066030 с площ от 0.255 дка и №066031 с площ от 0.234 дка, и двата находящи се в землището на град Етрополе, чрез изкупуване от Община Етрополе.  Приема пазарната цена, определена от независим оценител на имоти в размер на 1.50 лв./кв.м.  или общо за двата имота с площ от 489 кв.м. сума в размер на 733.50 лева без ДДС.
 
11. Предложение относно: Възмездно придобиване  право на собственост върху недвижим имот №066004 с площ от 0.594 дка,  находящ се в землището на гр. Етрополе, чрез изкупуване от Община Етрополе. 
Предложението по тази точка беше прието единодушно с 16 гласа „за“. 


12. Точка 12 от дневния ред беше приета с 10 гласа „за“ и 6 гласа „против“ (Владимир Александров, Васил Иванов, Боряна Керемидска, Васил Георгиев, Лъчезар Лазаров, Цветолюб Пенчев от ПП БСП), относно Разпореждане с имот – частна общинска собственост, помещение за офис находящо се на първия етаж от триетажна административна сграда, квартал 198 по подробния устройствен град Етрополе.  С Решението се дава съгласие да се извърши продажба, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ помещение за офис със застроена площ от 31.00 квадратни метра, находящо се на първия етаж от триетажна административна сграда, построена в урегулиран поземлен имот IV – „За търговия, обществено обслужване и административна сграда и гаражи“ , квартал 198 по подробния устройствен план на град Етрополе, с административен адрес булевард „Руски“ №88.


13. Предложение относно: Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработване на ПУП-ПЗ (План за застрояване) за проектен поземлен  имот № 640779, образуван от поземлен имот № 640766, горска територия - държавна собственост по КВС  за землище на гр. Етрополе.
Тринадесета точка беше приета със 16 гласа „за“.


14. Предложение относно: Допускане изменение на действащия подробен  устройствен план на град Етрополе в частта на УПИ І-„Градска болница и поликлиника”, кв. 16,  гр. Етрополe Вносител: Кметът на общината
Точка 14 от дневния ред също беше приета единодушно.


15. Предложение относно: Разглеждане на искане вх. №УТ-22-8/13.03.2019 г. и скица-предложение за изменение на  действащия  ПУП на  гр. Етрополе в частта на кв. 220   
Предложението стана решение със 16 гласа „за“.


16. По т.16, отново със 16 "за", се дава съгласие за изменение на подробния устройствен план на гр. Етрополе в частта на кв. 17.


17. Предложение относно: Определяне на представител на Община Етрополе в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София.            
За представител е определен заместник-кметът на Община Етрополе инж. Стефан Борисов.


18. Точка 18 от дневния ред беше приета единодушно, относно Допълнение на Решение №17/29.01.2019 г./Протокол №1/ на Общински съвет – Етрополе. Решението се допълва както следва: в края на т.1 поставя запетая и добавя текста: „за кандидатстване с проектно предложение по процедура BG05M9OP001-2.032 „Социално включване в общността“ от “Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.“


19. Единодушно бе прието предложението по точка 19 за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №7/29.01.2019 г. /Протокол №1/ на Общински съвет – Етрополе.
В точка 1. на решението, текстът „подробния устройствен план на гр. Етрополе“ да се чете „подробния устройствен план на село Рибарица“.


20. С 16 гласа „за“ бяха одобрени разходите за командировки на Марин Маринов -председател на Общинския съвет - Етрополе за периода 01.01.2018-31.12.2018 г. и на Димитър Димитров - кмет на Община Етрополе за периода 01.01.2018-31.12.2018 г.


По т.21, 22, 23, 24, 25 бяха одобрени удинодушно предложенията за отпускане на парични помощи.
 
По допълнителната т.26 се реши със 16 гласа „за” да се обяви от публична за частна собственост поземлен имот № 000454 по КВС, находящ се в землището на с.Бойковец с начин на трайно ползване "полски път" и с площ 21.297 дка.
Сесията премина при спокойна и делова обстановка, а решенията ще влязат в сила след изтичане на установения със Закон срок заради евентуално обжалване.