Проектът „Предоставяне на социални услуги в община Ботевград” бе представен на встъпителна пресконференция, която се проведе днес в сградата на общинската администрация. Той стартира от този месец и ще приключи на 31 януари 2018 год. Проектът е със срок на реализация 20 месеца, а срокът на самата социална услуга, наречена Център за социално включване, е 18 месеца. В този център ще се организират, администрират и управляват дейностите по проекта. 


Бенефициент по проекта е Община Ботевград. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 год. Стойността на разработката е 499 995 лв., от които европейско съфинансиране – 424 995, 75 лв. , а средствата отпуснати от държавата са в размер на 74 999,25 лв. 


Конкретните цели на проекта са подобряване качеството на живот и осигуряване на достъп до услуги за социално включване на уязвими лица – хора с увреждания  и хора над 65-годишна възраст в невъзможност за самообслужване. 


Основните дейности, планирани по проекта, са изцяло съобразени с изискванията за кандидатстване. Това са организация и управление на проекта, информираност и публичност, осигуряване на достъп до интегрирани услуги, предоставяне на услугите „Личен асистент” и „Домашен помощник”, оборудване на помещенията на центъра, обучение на лицата, които ще бъдат назначени /обучението ще обхване само лицата, които до момента не са обучавани по проекти и програми за лични асистенти/, предоставяне на психо-социална подкрепа за потребителите на услугите, според тяхната индивидуална потребност; предоставяне на здравна подкрепа на потребителите на услугите /включва дейности, различни от предоставяните по Здравна каса/. По проекта ще се предоставят и административни услуги, за тези, които имат нужда – попълване на различни формуляри, проверка на статуса в НОИ, здравно-осигурителния статус и др.  


Проектът ще се ръководи от трима души – ръководител, координатор и счетоводител. Те ще за цялостната му организация и реализация. 


Предоставянето на услугите ще стартира от 1 август. Проектът трябва да обхване поне 90 лица – деца и възрастни с увреждания, самотно живеещи хора над 65-годишна възраст, за които е констатирано, чрез извършената оценка на потребностите, че се нуждаят от предлаганите социални услуги.


От 1 август ще бъдат назначени и лицата, които ще извършват услугите. 


Заявления от кандидати, желаещи да ползват услугите по проекта, както и от лица, които искат да работят по проекта, се приемат от днес – 30 юни, до 11 юли /всеки работен ден до обяд/, уточниха от общината. 


Формуляри по образец могат да бъдат получени в общинската администрация – партерен етаж. Те ще бъдат качени и на интернет страницата на общината. Образците трябва да бъдат окомплектовани с допълнителни документи, които също се изискват от кандидатите.