На днавадесетото редовно заседание на Обинския съвет присъстваха 14 съветника, като Васил Георгиев, Владимир Александров и Петко Петков отсъстваха по уважитени причини.
Материалите докладва кметът Димитър Димитров.
Имаше промени в предварително обявевия дневен ред. Като първа точка стана питането от съвеника от групата на БСП  Лъчезар Лазаров. По предложение на кмета отпадна т.7 – предложението относно обявяването на недвижим имот публична общинска собственост.
Питането, което качваме като отделен материал, се отнася за състоянието на общинската пътна мрежа и  на пешеходните пътеки около училищата в гр.Етрополе и най-вече в района на СОУ " Хр.Ясенов".
От отговора на заместник-кмета Стефан Борисов  стана ясно, че са направени поетапно редица подобрения по общинската пътна мрежа. Конкретно за осигуряване на безопасността на пешеходците в града и най-вече на учениците от СОУ „Христо Ясенов” се предвижда да бъде изготвен проект, който ще се съгласува с Областна дирекция на МВР. Очакването е до началото на новата учебна година или най-късно до края на календарната поставените в питането въпроси да намерят своето решение.
Предложението за допълване Програмата за реализация на Общинския план за развитие на община Етрополе 2014-2020 г., приета с Решение № 177 от 05.11.2014 г. беше прието с 10 гласа, като групата на БСП от 4 съветника гласува като „въздържал се”.
Става въпрос за разработване на Проект "Създаване на социално-професионален център" с период на реализация 2018-2019 г.
Повече дебати имаше по предложението за актуализиране "Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Етрополе 2016-2020 г., приета с Решение № 60, от 25.02.2016г., в частта "Планирани социални услуги и мерки в община Етрополе" -Развитие на социални услуги в общността за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение.
Предложението касае сградния фонд на бившето Дърводелско училище от сегашната Професионална гимназия „Тодор Пеев” да се преустрои в Социален учебно-професионален център - комплекс от социални услуги, насочени към професионалното обучение на лица до 16 години с определена степен намалена работоспособност и на деца в риск до 16 години.
Както казахме, това предизвика повече дебати и възражения от страна на Венета Гергова и Боряна Керемидска. В крайна сметка основното предложение стана решение с 8 " за ", 4 "против" и 2 "въздържал се".
По останалите точки от дневния ред нямаше разисквания и предложенията бяха приети единодушно.
Сесията гласува да бъде  отпусната парична помощ на Галина Красимирова в размер на 2000 лв. за лечение.
Парична помощ в размер от по 500 лв. беше отпусната на Джоана Ценкова и Митко Миков.   


Председателят на Общинския съвет Марин Маринов връчи поздравителен адрес на съветника от групата на БСП Васил Иванов Василев по повод на рождения му ден.