Тази вечер Общото събрание  на Народно читалище „Христо Ботев” даде съгласие  за  разработка на проект по предложение  за кандидатстване по  подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", мярка  7. Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.


Проектът трябва да бъде предаден за одобрение до 2 септември  тази година. Той ще бъде на стойност до 200 000 евро. Средствата са необходими за оборудване на читалището, обясни председателят на културната институция Боряна Нешкова.


В края на миналата седмица от общината съобщиха, че проектът за саниране на сградата на читалището е одобрен. Той се финансира от ОП "Региони в растеж"