От тази учебна година в ПГТМ „Христо Ботев“ започва реална работа с интерактивните методи на преподаване и комуникация между учители и ученици чрез  използването на приложенията на Google, насочени към образованието Google Apps for Education.


Всеки учител и ученик има свой профил към домейна на училището pgtmbg.com, който е и адреса на сайта на ПГТМ „Христо Ботев“.


Чрез профила си всеки потребител ползва както стандартните услуги на Google, като поща, дисково пространство за съхраняване на файлове, онлайн услуги за създаване на текстови, таблични и презентационни документи и др., така и насоченото към образователната сфера приложение Google Classroom. Oбменът и споделянето на файлове, задания, тестове между учениците и преподавателя е безхартиен, мигновен и без опасност от загуба. Изпращането на предварително подготвените задания за работа към групата на класа е с едно щракване на мишката. За всяко задание може да се задава време за работа, оценяването става веднага след приключване на работата, както и анализа на резултатите на класа или групата. Учениците могат да споделят ресурси и помежду си или да отговарят на въпроси в групите. Този начин на комуникация и работа се прие спокойно, като естествено продължение на използването от учениците в ежедневие на смартфони и таблети. 


Уверени сме, че умелото комбиниране на ролята на преподавателя и възможностите на технологиите е начинът, по който училището днес ще подготви учениците за успешната им реализация на пазара на труда утре.