Собственици на търговски обекти, офиси и жилищни сгради , намиращи се в непосредствена близост до бившия Руски пазар, са внесли възражение  в общината срещу застрояване на  бившия Руски пазар с 24-метрова сграда /седеметажна/ , в която ще се предлагат социални услуги за деца с увреждания. Инвестиционното намерение е заявено от Сдружение „Детски рай – HOPE”. 


Във възражението се посочва, че проектът противоречи на материалния закон поради следните съображения: 


Нарушени са изискванията за вида на допустимото строителство на предвидената сграда в новообразуван УПИ ХХIII-За социално и обществено обслужване в кв. 62 по регулационния план на Ботевград. Съгласно Наредба  №7 ЗА ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА УСТРОЙСТВО НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ И УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ,  Ботевград попада в групата на определените като „малки градове” населени места с население от 10 хил. до 30 хил. жители. В такива „малки градове” допустимо е само средно и ниско застрояване, т.е. с височина най-много до 15 м; 


Нарушени са изискванията и нормативите за отстояния на предвижданото строителство от съседните имоти. Съгласно чл. 31, ал. 2 от ЗУТ при средно и високо жилищно застрояване нормативите за разстоянията на сградите на основното застрояване са: 


1. до страничната граница на урегулирания поземлен имот - най-малко една трета от височината на сградата; 


2. до границата към дъното на урегулирания поземлен имот - най-малко 6 м. 


В проекта тези нормативи са нарушени като са предвидени по-малки отстояния. 


Нарушени са нормативите за отстояния на предвиденото строителство от съществуващите сгради в съседните УПИ, предвидени в чл. 35 и чл. 32 ЗУТ. 


Нарушени са изискванията  относно необходимия брой на местата за паркиране на МПС, с оглед функционалното предназначение на предвижданата сграда. 


Нарушени са и изискванията на чл. 43, ал. 1 ЗУТ и чл. 37, ал. 3 от Наредба N 7 като не са предвидени необходимите гаражи и места за паркиране в границите на новосъздадения УПИ XXIII. 


Поради характера на зоната, в която е предвидено изменението /смесена централна зона/, в случая е невъзможно предвиждането им отвън територията на новосъздадения УПИ. 


Не са спазени изискванията и при предвиждането на подземно строителство в новосъздадения УПИ, като в противоречие с тези изисквания е предвидено подземно строителство до границите със съседните имоти, което ще доведе до опасност от подкопаване основите на сградите в тези имоти, които нямат подземна част. 


Съобразно проектите е предвидено изграждането на "Дневен център за интеграция и рехабилитация на деца", който по своята същност представлява заведение за социални грижи. Не са спазени обаче нормативите за този вид заведения, предвидени в чл. 44, ал. 1 от и ал. 3 Наредба N~ 7 досежно необходимата площ на терен на заведението, съобразно броя на настанените деца, нормативите за плътност и интензивност на застрояване, както и относно необходимите зелени площи. 


Не са спазени нормативите досежно показателите за устройство и застрояване на поземлени имоти, предвидени в чл. 38, ал. 1 от Наредба N~ 7 относно УПИ за жилищно, обществено или смесено предназначение в територии от разновидност "смесена централна зона", като предложените в проекта стойности за Плътност на застрояване, Интензивност на застрояване и Необходима озеленена площ са извън границите, предвидени в цитираната разпоредба за малките градове, какъвто е Ботевград.


ПРОЕКТЪТ ПРОТИВОРЕЧИ НА ЦЕЛТА НА ЗАКОНА. 


Предвиденото с ПУП и инвестиционния проект строителство с оглед на функционалното му предназначение на "Дневен център за интеграция и рехабилитация на деца", който по своята същност представлява заведение за социални грижи, е неподходящо с оглед на зоната, в която се предвижда да бъде разположено, а именно - "смесена централна зона" и характерното за същата интензивно застрояване с най-различни обекти, вкл. детски заведения, пазари, банки, както и - с оглед наличието на интензивен трафик и липса на паркови и незастроени територии. Това предвиждане е в противоречие с предвидената в чл. 1 на ЗУТ цел на териториалното устройство на РБ, а именно - да гарантира устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението.


Освен възражението срещу инвестиционното намерение е направена и подписка. В нея ботевградчани изразяват опасения, че сградата, която се предвижда да бъде построена, е за настаняване на бежанци. В подписката местните жители заявяват още несъгласие с височината на сградата, с премахването на пешеходната зона между търговските обекти, разположени между бившия Руски пазар и закрития кооперативен пазар, и изграждане на улица на нейно място. 


През следващата седмица подписката ще бъде внесена в общинската администрация.


Междувременно в предишния брой на вестник “Ботевградски вести плюс“ излезе публикация по темата, от която стана ясно, че собственичка на имота е бизнес дамата Валя Семкова. Пред печатната медия тя категорично завява, че няма да строи център за настаняване на бежанци, а център, който ще предлага богат набор от социални услуги за деца с увреждания и психологическа помощ на техните родители, услуги по допълнително обучение на ученици, както и почасово гледане на деца. 


По нейни думи проектът е получил висока оценка от социалното министерство и се очаква да бъде одобрен. 


“Що се отнася до жалбата за нарушени отстояния, достъп, височина на строителството и т.н., искам да уверя, че интересът ни като инвеститори, а и интересът на общината е да бъдат спазени всички нормативни изисквания“, казва още Валя Семкова за “Ботевградски вести плюс“. 


В края на публикацията бизнес дамата заявява, че “майки на деца с увреждания инициират подписка, в която изразяват подкрепата си и защитават нуждата от подобен дневен център в Ботевград“. 


Какво предстои оттук нататък - за отговор на този въпрос потърсихме кметът на общината Иван Гавалюгов. Той потвърди, че проектът е за Дневен център за интеграция и рехабилитация на деца с увреждания, а не за бежанци. 


“Проектът ще бъде върнат за доуточняване и за привеждане в съответствие по отношение параметрите на застрояване съобразно предназначението на сградата. Тя ще бъде за социални дейности. За такива обекти си има съответните допустими параметри на застрояване, които в случая не са спазени. Това е към момента. Ако инвеститорът си коригира инвестиционното намерение и ако се допусне изменение на подробния устройствен план, тази инвестиция би могла да се извърши. На този етап, с действащия подобрен устройствен план, не може да се допусне такова застрояване“, обясни Иван Гавалюгов.