На своето заседание утре – 22 декември, Общинският съвет ще обсъжда Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 год. Програмата е изготвена от общината. Тя съдържа прогноза за очакваните приходи и разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с общински имоти. От таблицата е видно, че очакваните постъпления от управлението им е в размер на 425 000 лв. – 120 000 лв. от отдаване на помещения под наем, 230 000 лв. – отдаване на общинска земя под наем, 75 000 лв. – отдаване на жилища под наем. 


Планираните приходи от разпореждане с общинска собственост възлизат на 656 000 лв. – 640 000 лв. – от продажба на общинска собственост, 10 000 лв. – учредени вещни права, 6 000 лв. – учредено право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура , но и през имоти, които са собственост на общината. 


Необходимите разходи, заложени в програмата, са в размер на 34 000 лв. – 5000 лв. за технически дейности /скици, разделяне или обединяване на имоти, заснемане на имоти/, 4000 лв. за оценки, 25 000 лева  за обявления. 


Програмата съдържа подробно описание на имотите, които общината има намерение да отдаде под наем, има готовност да продаде или учреди право на строеж върху тях, да учреди вещно право на ползване или право на управление., да предостави за публично-частно партньорство или за концесия, или за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружество, да предостави под аренда, да придобие по възмезден и безвъзмезден начин и други. 


Имотите, които община Ботевград има намерение да продаде и отдаде под наем, се обявяват на нейния сайт: http://botevgrad.bg/.