Заинтересовани граждани, общински съветници и кметове на кметства присъстваха на общественото обсъждане на Бюджет 2017 на Община Ботевград. То се проведе вчера в залата на партерния етаж на общинската администрация и продължи близо три часа. Начало на обсъждането даде кметът на общината Иван Гавалюгов. В изказването си той определи предложения вариант на проектобюджет като разумен и балансиран. 


“В проектобюджета силно е засегната социалната политика на общината, изразяваща се в подпомагане на най-младите нейни жители – децата, които посещават детски заведения и училища. Мисля, че трябва да им осигурим достатъчно добри условия за обучение и образование, тъй като това е основата на всяко едно добре развито общество“, подчерта Гавалюгов. 


Кметът представи съдържанието на програмата за капиталови разходи и социалната програма на общината. В хода на представяне той уточни, че за всяко населено място са предвидени средства за текущи ремонти – изкърпване на дупки по улиците, ремонти на покриви на общински сгради и други, но те не са включени в програмата за капиталови разходи, тъй като нямат характер на придобиване и изграждане на дълготрайни материални активи.


Рамката на Бюджет 2017 на Община Ботевград бе представена чрез компютърна презентация, съдържаща текстова част и графични изображения. Разяснения по формирането на приходната и разходната част направи главният счетоводител на общината Ирина Григорова.


Думата за мнения, препоръки и предложения бе дадена на присъстващите на общественото обсъждане.


Кметът на Трудовец Веселин Драганов предложи да се предвидят средства за асфалтиране на улици в селото, като конкретизира, че от спешен ремонт се нуждае улица “Васил Ангелов Цоцов“. 


Техникът на Новачене Васил Велев предложи от програмата за капиталови разходи да отпадне изграждането на канализация по част от улица “Васил Левски“ и част от улица “Ивайло“ и с предвидените средства да се асфалтират две улици в селото. Той уточни, че предложението му е съгласувано с кмета на Новачене. 


От името на Обществения съвет при ОУ “Н. Й. Вапцаров“ предложение направи Борис Дренов. Той поиска да бъдат предвидени средства за безопасна ограда на сградата на началния етап на училището, както и за изграждане на столова, и на актова зала в учебното заведение. По отношение на това предложение кметът Иван Гавалюгов попита дали ръководството на училището е потърсило варианти за финансиране от Министерството на образованието, като посочи, че две училища са се възползвали от тази възможност за осигуряване на средства за капиталови разходи. Това са ОУ “Св. св. Кирил и Методий“ в село Скравена, което през миналата година е получило определена сума за ремонт на покрива, а тази – за ремонт на тоалетните, и ППМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров“ – за изграждане на спортни площадки. 


Директорът на ОУ “Никола Йонков Вапцаров“ Петя Кочкова, която присъства на обсъждането на бюджета, заяви, че ще провери как става кандидатстването за такива целеви средства и ще информира общинското ръководство за резултата. 


Граждани поставиха въпроси за асфалтиране на определени улици в Зелин. Кметът отговори, че през тази година се предвижда изграждане на четири улици, както и асфалтиране. Той съобщи, че улиците във вилната зона ще бъдат именувани, за да могат гражданите да се ориентират по-добре. Иван Гавалюгов информира присъстващите, че през настоящата година общината ще възложи проектиране на водопровод в Зелин. “90 на сто от водопровода в местността е изграден на собствени начала, без никаква идея, план, привързвано е към най-удобното място. Поради тази причина водоснабдяването в Зелин е изключително проблемно. Казвам го във връзка с това, че когато се асфалтира една улица, трябва да е сигурно, че по нея има изграден или подменен водопровод по съответните правила“, подчерта кметът.


Председателят на СБХ – Ботевград Володя Казаков предложи и тази година общината да задели 6000 лева за провеждане на пленер по живопис и да предвидят средства за преустройство на сградата, в която се помещаваше музеят /на бул. “Цар Освободител“ - до маг. “Европа“/, в художествена галерия.


От името на пенсионерите Цеца Христова направи предложение общината да предвиди 700 лева за провеждане на турнири по спортен бридж, шахмат и табла между пенсионерите от трите общини. Тя обясни, че тази година домакин на състезанията трябва да бъде Община Ботевград, както и че те ще бъдат посветени на кръглата годишнина от освобождението на Ботевград от османско иго. 


Цеца Христова направи още две предложение – да се изгради подпорна стена от северната част на ул.  “Христо Ботев“ в Трудовец и модерна тоалетна в централната част на Ботевград, тъй като тази зад читалището попадала в частен имот.


Общинският съветник Милчо Владимиров предложи общината да подпомогне болницата с 50 000 лева за ремонт на операционните. 


Владимиров попита дали през настоящата година ще бъде извършен ремонт поне на дограмите на детските градини в Трудовец и Врачеш. Кметът бе категоричен, че във Врачеш такъв ще бъде предприет, тъй като там положението е трагично не само с дограмата, но и с отоплителната система.


Филип Филипов изрази мнение, че в бюджета за тази година трябва да бъдат предвидени средства за привеждане на част от детските площадки в съответствие с нормативните изисквания. Общинският съветник предложи и тази година да се заложат средства за изграждане на достъпна среда за хората с увреждания. Миналата година по негово предложение бяха предвидени 5000 лева за тази цел. Във връзка с това кметът Гавалюгов обясни, че  материалите са закупени и е поставена задача на БКС да се заеме с изпълнението, когато настъпят благоприятни метеорологични условия за този вид дейности.  


Според д-р Горгачева общината трябва да предвиди средства за укрепване коритото на Стара река – към моста при бившия завод “Чавдар“. “При почистването на този участък, преди около две години, багерът разруши камъните на самото корито, което ще доведе до сериозни проблеми“, посочи тя. 


Д-р Горгачева изрази мнение, че сумата заложена за специализация на млади лекари – 3000 лева, е изключително скромна. Тя попита коя организация от обществено значение се подпомага със сумата от 5000 лева за провеждане на мотосъбор и какви приходи носи това мероприятие на общината. Д-р Горгачева предложи да се увеличи предвидената сума от 5000 лева за стимулиране на даровити деца. Тя се поинтересува как точно ще се разходват плануваните средства от 60 000 лева за медицински услуги на лица, навършили пенсионна възраст. На този въпрос кметът отговори така: “Считам, че помощта, която се осигурява от общината, трябва да се изразява в предоставянето на услуги на тези, които имат нужда или желаят да се възползват от тях.“. По негови думи предвидените средства са за граждани, навършили пенсионна възраст. Те ще трябва да заявяват предварително от какви прегледи при специалист се нуждаят. 


На запитването, свързано с провеждането на националния мотосъбор, поиска да отговори Димитър Христов – председател на Мото клуб “Небесни сили“ – организатор на събитието: “Разходите за провеждане на мотосъбора възлизат на около 20 000 лева. Общината ни подпомага с 5000 лева. През миналата година мотосъборът доведе 2000 души от цяла България, които дойдоха в Ботевград на туризъм и да си похарчат парите. По наше сведение – около 250 – 300 хиляди лева са похарчили тук в рамките на събитието. Нашият клуб се занимава и със социални дейности. Подпомагали сме Дома за деца в Гурково, манастира във Врачеш, а миналата година подпомогнахме и провеждането на събора на Ботевград на втория ден на Великден. Тази година отново ще окажем съдействие.“.


Както се обръща внимание на пенсионерските клубове, така да се обърне внимание и на клуба на инвалида в Ботевград, предложи ботевградчанката Елисавета Митушева. Според нея този клуб трябва да функционира целодневно, а не да отваря врати само в определено време. В качеството си на представител на Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания и приятели тя предложи общината да осигури около 1 400 лева за закупуване на апарат за дренажен масаж на онкоболни жени, който да се постави в отделението по физиотерапия в МБАЛ Ботевград. 


Митушева отправи препоръка да се търсят и възможности за осигуряване на средства за ремонтни дейности в Зелински манастир.


Това бяха по съществените предложения, направени по време на общественото обсъждане на проектобюджета на общината за 2017 година. Предстои той да бъде внесен за обсъждане и гласуване в Общинския съвет. Това ще стане на извънредна сесия, насрочена от председателя на местния парламент.


Проектобюджетът на общината, програмата за капиталови разходи, социалната програма и одобрените проектни предложения с европейско финансиране може да видите тук: http://botevgrad.bg/obshtina/view/byudzhet-28