Отчет-анализът за 2016 год. бе представен в присъствието на директора на ГД „Борба с организираната престъпност“ гл. комисар Ивайло Спиридонов, съобщават от Областната дирекция на полицията. 


Повече от двоен ръст на регистрираните престъпления с наркотични вещества и повишаване нивото на разкриваемостта им; рязко увеличение на образуваните бързи и незабавни производства; тройно повече съставени АУАН; удвоен брой на констатираните нарушения на пътя и издадените фишове, в резултат на което и понижение в броя на тежките пътнотранспортни произшествия, ранените и загиналите в тях- това са основните акценти в съпоставителния анализ на дейността на областната дирекция през 2016г. спрямо 2015г. 


По отношение на конвенционалната /битова/ престъпност е налице намаление с 12.9% на общия брой регистрирани престъпления и ръст със 17.26 пункта на разкриваемостта като цяло и на криминалните престъпления в частност.


Регистрираните престъпления против личността бележат спад с 6.04%, а разкриваемостта им се е увеличила от 31,01%  на 51,01%. По отношение на престъпленията срещу собствеността през 2016г. са регистрирани  471 по- малко, а процентът на разкритите е 32.20% спрямо 19.68% за 2015г. 


Основните фактори за постигнатото повишение на  разкриваемостта са извеждането на челно място на екипния принцип на работа, активната работа в първите часове и дни непосредствено след извършване на престъплението, включително и по метода „горещи следи“, използването на възможностите на оперативния анализ.


В сравнение с 2015г. , когато са били регистрирани 40 престъпления с наркотични вещества, през 2016г. в резултат на целенасочената и активизирана оперативна работа на служителите на ОДМВР- София броят им вече достига 90. С почти 24 пункта е увеличена разкриваемостта на този вид престъпленията, определяни като„латентни“.


През 2016г. броят на настъпилите пътнотранспортни произшествия се запазва относително устойчив - 1656 спрямо 1686 бр. за 2015г. Значително обаче е намалял броят на загиналите - 25/ 35 за 2015 г. и ранените участници- 184/ 207, което е непосредствен ефект от завишената административно-наказателна дейност и упражнявания активен контрол върху трафика.


При контролната си дейност по спазване на правилата за движение, през 2016г. служителите от ОДМВР - София са констатирали 50 056 нарушения - двойно повече в сравнение с предходната година /24 939/. Със 7751 повече са съставените актове, а с 14479 повече наложените глоби по фиш. 


Сериозен е спадът - от 50/2015г. на 35/2016г., при тежките ПТП, регистрирани на територията, обслужвана от сектор „Престъпления по пътищата” /група „КПДГПА“/ към сектор „Пътна полиция“, което от своя страна кореспондира и със значително по- малкия брой на убитите - 8 спрямо 21 за 2015г. 


Бързите производства, образувани през м.г., бележат  повече от двоен ръст- от 292 на 683, а делът им е 14.1% от всички разследвани през годината производства. 12 пъти е нараснал и броят на незабавните  производства. 


Многократното повишаване на образуваните бързи производство и наказателни производства е функция от активизиране на състава на ОДМВР- София и една от основните причини за намаляване на тежките ПТП и загиналите в тях. Един от основите изводи, налагащи се от извършения съпоставителен анализ, е че при една и съща кадрова обезпеченост, при един и същи недостиг на материално осигуряване и средства резултатите по всички направления на дейност през настоящия отчетен период са увеличени.


Положителната тенденция бе потвърдена и от директора на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ гл. комисар Ивайло Спиридонов, който поздрави ръководството и служителите на областната дирекция с положените усилия и постигнати резултати. Той обърна внимание на необходимостта от по-активна работа по отношение противодействието на икономическата престъпност и по-пълноценното използване на ресурса на охранителна полиция. Гл. комисар Спиридонов изрази увереност, че в ОДМВР- София е създадена необходимата организация за обезпечаване на предстоящите парламентарни избори, като призова към проактивност в действията на полицейските служители.


Задоволство от постигнатите резултати и професионалното ниво на взаимодействие с ОДМВР - София, както на районните прокуратури с районните управления по места, изрази и окръжният прокурор на София Наталия Николова. В своя коментар тя отново изтъкна водещите принципи на разследването - срочност и качество, така че адекватно да се отговори на очакванията на обществото за бързо правосъдие. 


Положителна оценка за работата на ОДМВР- София даде и зам.- председателят на Софийския окръжен съд Пламен Петков.


В отговор на направените коментари и препоръки ръководството на ОДМВР- София увери, че се полагат максимални усилия за отстраняването на констатираните пропуски и са предприети конкретни мерки за повишаване на ефективността чрез активизиране на работата по всички направления на дейност.