Ето какви по-важни решения бяха приети още по време на продължилото в сряда /5 април/ редовно заседание на Общинския съвет:


Общината да кандидатства с проектно предложение „Закупуване и монтаж на кухненско оборудване за дейност „Домашен социален патронаж”. Ако проектът бъде спечелен по него ще бъдат осигурени 26 493 лева от фонда. Съфинансирането от общината ще е в размер на 10 027 лева. 


В бившата столова на общината ще се приготвя храна за хората, които ползват тази услуга на Домашния социален патронаж. Те наброяват  68 човека. В момента тяхната храна се приготвя в Дома за възрастни хора, но там помещенията са малки и има предписания от съответните органи, че трябва да се приготвя храната само за обитателите на дома. 


В кухнята на столовата ще се готви за още 140 социално слаби възрастни хора, които  получават топъл обяд по проект на общината. В момента тяхната храна се доставя от частна фирма за кетъринг; 


Общината да отпусне 1000 лева за участие на църковния хор в три фестивала  -Прага, Поморие и Троян. Първоначално предложената сума бе 500 лева, но по предложение на Стефка Граматикова бе увеличена на 1000 лева. Тя се аргументира, че тази година хорът чества 10-годишен юбилей и във връзка с годишнината подготвя издаването на компактдиск с църковни и народни песнопения;  


По време на разискването на докладната постъпи още едно предложение  - от съветника Петър Петров. Той предложи общината да отпусне пълния размер на сумата, поискана от хора - 2000 лева. Предложението му обаче не бе прието; 


Общината да отпусне 4 162 лева за закупуване на операционна маса за нуждите на отделението по акушерство и гинекология; 


ОбС  даде съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии на трите деца на Веселин Димитров Василев, починал в края на миналата година. Тъй като не му достигат 4 месеца за осигурителен стаж, НОИ е постановил отказ за отпускане на персонални пенсии. Именно поради тази причина майката на децата ще отнесе предложеието до Министерски съвет. 


Същият казус се отнася и за двете деца на Марко Найденов Марков, който бе убит през миналата година в централната част на Ботевград. Бащата няма осигурителен стаж и поради тази причина НОИ отказва да отпусне персонални пенсии на децата му. Общинският съвет даде съгласие техният настойник да се обърне към Министерски съвет;


Да се отпуснат 43 892 лева за ремонт на колонадата пред болницата.  Докато се стигна до това решение, съветници изразиха разнопосочни мнения. Становищата на постоянните комисии „Местно управление и законност” и „Инвестиции и стопанска политика” бяха, че колонадата е ненужна и трябва да се събори. Постъпиха две предложения. Едното бе да се събори, като за тази цел бъдат отпуснати 10 000 лева. Второто бе да се отпуснат до 15 000 лева за събарянето на колонадата. Нито едно от тях не получи достатъчен брой гласове. В крайна сметка 15 гласа „за” получи предложението на вносителя – община Ботевград, за ремонт на колонадата;   


Да се отпуснат 50 000 лева за ремонт на спортната площадка зад църквата в село Трудовец и полагане на изкуствено покритие – трева, на футболното игрище в Трудовец. Кметът Иван Гавалюгов обясни, че изкуственото покритие ще се поддържа редовно от работници на ОП БКС. Той каза още, че такива игрища – с изкуствено покритие, ще има и във Врачеш, и Скравена;  


Подкрепи предложението на Общинския експертен съвет по устройство на територията за започване на процедура за изменение на ПУП – ПУР /план за улична регулация/ и ПРЗ на участъци от уличната мрежа на Ботевград за реализация на обекта „Улична мрежа и съоръжения” – северозападен подход -  промишлена зона „Юг – Чеканица”по действащите подробни устройствени планове на града. Става дума за реализиране на път, предвиден в плана за регулация от 1999 година, свързващ двата портала на бившия завод „Микролектроника”. Пътят минава покрай оградата на завода. При изграждане на този път обаче ще бъде засегнат частен имот, т. е. ще се пристъпи към отчуждаване на част от него, за което общината е готова да заплати обезщетение на собственика. „С гласуване на докладната не се пристъпва директно към процедура по отчуждаване на имота, поясни кметът Иван Гавалюгов. -Необходимостта от пътя е налице. Тя е съгласувана, всъщност е инициирана, от собствениците на „Сенсата” и другите фирми, които най-вече ползват достъпа до двете площадки на територията на Микроелектроника и новата индустриална зона до спортна зала „Балкан”, допълни той.  


Кметът Иван Гавалюгов оттегли от дневния ред на вчерашното заседание докладната, с която искаше съгласието на ОбС за отпускане на 10 000 лева от собствени приходи на общината за провеждане на Великденския събор на града. Той обясни, че сумата е осигурена от спонсор – фирма APS, чиято база за производство на термични принтери се намира в Ботевград.