Административен съд - София област се произнесе по жалбата на кмета Иван Гавалюгов срещу решение №117 от 9 май тази година на местния парламент. 


Публикуваме едно към едно определението на правораздавателния орган от 12 юни 2017 год.:   


Производството е образувано по жалба на кмета на община Ботевград срещу решение №117/09.05.2017г. на Общински съвет - Ботевград, с което е избран председател на Общинския съвет. Твърди се, че решението е незаконосъобразно и моли съда да го отмени.


При извършената служебна проверка за допустимост на оспорването съдът установи, че същото е недопустимо по следните съображения:


Решението на общинския съвет за избор и предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя му не подлежат на съдебен контрол. Председателят на общинския съвет се избира измежду състава на общинските съветници и няма статут на едноличен орган на държавна власт. Той има преди всичко организационно-представителни функции осъществявани във връзка с дейността на общинския съвет и взаимоотношенията с други субекти. Не приема актове, които да създават права и задължения за гражданите и юридическите лица. Председателят на общинския съвет не е орган на изпълнителната власт, длъжността е изборна, по принцип се заема за определен срок, който съвпада с мандата на избиращия орган, но няма пречка за предсрочно прекратяване на правомощията по преценката на общинските съветници, които са го избрали. С обжалваното решение е избрано лице на длъжност с представителни функции, като заемането не е право, гарантирано от закона. Изборът на председател е предоставен на преценката на самия общински съвет, следователно е решение по целесъобразност, а такава преценка не подлежи на съдебен контрол, защото съдът няма законово основание да промени волята на съветниците кой да ги ръководи и представлява. Решение с такъв характер не представлява административен акт, годен за съдебен контрол. Ето защо и на основание чл.159, т.1 от АПК, съдът


ОПРЕДЕЛИ:


ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на кмета на община Ботевград срещу решение №117/09.05.2017г. на Общински съвет - Ботевград, с което е избран председател на Общинския съвет.


ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм. дело №530/2017г. по описа на АССО.


ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването пред ВАС на РБ.